Projekti omaniku usaldusväärsuse hindamise reeglid

Laenuvõtja suhtes saab rahastamisotsus olla positiivne ainult siis, kui EstateGurul on laenuvõtja kohta kogu vajalik teave (sealhulgas ärimudel, tagatis jne) ja suhe põhineb vastastikuse usalduse põhimõttel.

Kui laenuvõtjal on EstateGurus negatiivne krediidiajalugu ning investorid on laenuvõtjaga kapitalikahju kogenud, tuleks uus laenutaotlus viivitamata tagasi lükata.

Laenuhaldurid vastutavad kõikides laenutaotluse osades andmete ja taotluse kvaliteedi eest. Kogu info, mida laenuotsuse tegemiseks kasutatakse, dokumenteeritakse ja salvestatakse EstateGuru süsteemi. Krediidikomiteede liikmed ja krediiditiim kaasatakse tõhususe parandamiseks võimalikult varakult laenuvõtja laenu analüüsiprotsessi.

EstateGuru laenutaotlus (memo) koosneb kolmest põhiosast:

1. Teave laenuvõtja kohta, sealhulgas taust, finantsaruanded, äriplaan jne.

2. Tagatisega seotud informatsioon, sealhulgas kirjeldus, liik, eksperthinnang jne.

3. Laenuhalduri ettepanek laenu tingimuste osas, sealhulgas tagasimaksmise allikas.

Finantsriski hinnatakse laenuvõtja finantsaruannete (või kui laenuvõtja kuulub kontserni, siis ka konsolideeritud aruannete) põhjal, sealhulgas tulud ja kulud, bilansi struktuur, likviidsus ja maksevõime. Muuhulgas tuleks arvesse võtta erakorralisi tulusid ja kulusid.

Laenuvõtja hindamisel kasutatakse järgmisi viimastel finantsaruannetel põhinevaid aktsepteeritud riskikriteeriume (ARK):

· Intressikandvate võlakohustuste(välja arvatud omanikelt saadud laenud ja bilansivälised kirjed jne) suhe EBITDA-sse peab olema alla 5.

· Omakapitali määr (kaasa arvatud omanikelt saadud laenud) on üle 10%.

· Võla teenindamise kattekordaja on üle 1,1, kui see on annuiteediga või võrdse tagasimaksegraafikuga laen.

· Intressikulude kattekordaja on üle 1,6, kui see on laen, mille põhiosa enne tagasimakse tähtaega tagasi ei maksta.

Kui laenuvõtja eespool nimetatud aktsepteeritud riskikriteeriumidele ei vasta, ei too see automaatselt kaasa negatiivset otsust, kuid seda tuleks lõppotsuses arvestada ja riske tuleks võimaluse korral maandada.

Süsteem kontrollib võimaluse korral laenutaotluse alusel automaatselt, kas kliendil on EstateGuru kaudu makseajalooga varasemaid laene, hilinenud tagasimakseid või võlgu teistele krediidiasutustele või maksuvõlgu (kasutatakse väliseid andmebaase, sealhulgas laenubüroode andmebaase). Mis tahes olemasoleva või varasema tähtaja ületanud võla korral tuleb neid taotluses kommenteerida ning lahendada / lõpetada tavaliselt laenu väljamaksmise hetkeks.

Taotluse põhjal arvutatakse EstateGuru sisemine reiting (sisemise reitingu miinimumtase peaks olema üldiselt C).

Kui laenutehing on keeruline, kontrollivad ettevõttesisesed ja/või -välised õigusnõustajad lisaks finantstaustale ja reitingu arvutamisele tehingu juriidilisi aspekte (otsustab müügi- ja riskiosakond, kuid üldiselt siis, kui tegemist on ühinemis- või omandamistehinguga, mitte standardse tehinguga, mitteresidentide kaasamisega jne).

EstateGuru rahapesu tõkestamise poliitikas sätestatud tingimuste põhjal peavad laenuvõtjad täitma ka rahapesu tõkestamise küsimustiku ning vajaduse korral kontrollitakse nende tausta (sealhulgas kuulumist sanktsioneeritavate nimekirja).

Laenuhaldur on kohustatud tuvastama kliendi esindaja ja tegeliku kasusaaja. Kliendi esindaja esmakordsel tuvastamisel kontrollib laenuhaldur esindaja fotoga isikut tõendavat dokumenti. Koopia fotoga isikut tõendavast dokumendist tuleb süsteemi salvestada. Kui kliendi esindaja tegutseb volituse alusel, tuleb volituse koopia süsteemi salvestada.

Laenuhaldur ja krediidikomitee kontrollivad regulaarselt kliendi finants- ja turuandmeid. Klient esitab EstateGurule taotluse korral andmed oma finantsalase tegevuse kohta. Kliendi maksevõimetuse riski märgatava suurenemise korral teavitavad laenuhaldurid riski suurenemisest vastavat krediidikomiteed.