ESTATEGURU VARTOTOJO SĄLYGOS
Galioja nuo 06.07.2020

1.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.    Šiomis EstateGuru naudojimosi sąlygomis reguliuojama, kokiomis sąlygomis bus naudojamasi Platforma, įskaitant teises ir įsipareigojimus, susijusius su tuo, kaip Naudotojas naudojasi „EstateGuru“. Be kita ko, atitinkamos teisės ir įsipareigojimai apima taisykles, kurios taikomos Naudotojų tarpusavio santykiams ir jų santykiui su Platformos operatoriumi ir šių Naudojimosi sąlygų 13 dalyje („Saugumo agentas“) nurodytu Saugumo agentu.
1.2.    Siekdamas palengvinti lėšų paskoloms surinkimą ir paskolų suteikimą per Platformą, Platformos operatorius taip pat veiks (nuo to dienos, apie kurią Platformos operatorius informuos atskirai) kaip įmonės „Lemon Way“, juridinio asmens kodas: 500 486 915, adresas: 8, rue du Sentier 75002 Paryžius, Prancūzija, kurią Prancūzijos riziką ribojanti priežiūros ir pertvarkymo institucija yra patvirtinusi kaip mokėjimo įstaigą, mokėjimų tarpininkas. Registruodamasis kaip Naudotojas ir naudodamasis Paskyra, Naudotojas taip pat sutinka su naudojimosi „Lemon Way“ sąlygomis, kurios pateikiamos https://www.lemonway.com/en/terms-and-conditions/.
1.3.    Atkreipiame jūsų dėmesį, kad šios Naudojimosi sąlygos pritaikytos tik sutelktinio finansavimo veiklai, vykdomai per EstateGuru, ir sutelktinio finansavimo platformos valdymo paslaugoms, kurias teikia Platformos operatorius. 
1.4.    EstateGuru yra sutelktinio finansavimo platforma, kurią administruoja Platformos operatorius. Lietuvoje Platformos operatorius yra įrašytas į viešą Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo operatorių sąrašą ir jo veiklą prižiūri Lietuvos bankas
1.5.    EstateGuru tikslas – sudaryti galimybes registruotiems Naudotojams pasinaudoti techniniais sprendimais, kurie leidžia Naudotojams lėšų pasiskolinti vieniems iš kitų sutelktinio finansavimo principu imant ir teikiant mokamas paskolas, skirtas finansuoti verslui. Paskolos suteikiamos tik pateikus nekilnojamąjį turtą ar nekilnojamojo turto teises kaip užstatą.
1.6.    EstateGuru neteikia ir netarpininkauja dėl paskolų vartotojams. Kad pasiskolintų, pageidaujantis gauti paskolą naudotojas šiose Naudojimosi sąlygose nustatyta tvarka privalo sudaryti Paskolos sutartį su Investuotoju, pageidaujančiu suteikti paskolą. Atitinkama Paskolos sutartis laikoma atskira sutartimi tarp Skolintojo ir Paskolos gavėjo, kurių teisės ir įsipareigojimai yra įgyvendinami, be kita ko, laikantis šiose Naudojimosi sąlygose išdėstytų specialiųjų nuostatų ir apribojimų. 
1.7.    EstateGuru bendradarbiauja su investuotojais, kurie Platformoje yra užsiregistravę kaip Naudotojai ir kurių skaičius laikui bėgant gali kisti. Investuotojams ir Paskolos gavėjams taikomi mokesčiai nurodyti 18.1 punkte.
1.8.    Šalia to, kas išdėstyta, Naudotojui taikomos EstateGuru privatumo taisyklės, su kuriomis galima susipažinti čia: http://www.estateguru.co/home/privacy.
1.9.    Šių Naudojimosi sąlygų 24 dalyje („Sąvokos“) pateikti sąvokų apibrėžimai taikomi aiškinant šias Naudojimosi sąlygas, kitas Naudojimosi sąlygose nurodytas sutartis, taip pat kitą per EstateGuru skelbiamą informaciją.
1.10.    Registruodamasis kaip EstateGuru Naudotojas ir pateikdamas atitinkamą prašymą, asmuo patvirtina, kad išsamiai susipažino su šiomis Naudojimosi sąlygomis ir EstateGuru privatumo taisyklėmis, jas suprato ir su jomis sutinka.

 

2.    REIKALAVIMAI NAUDOTOJAMS

2.1.    Pateikdamas registracijos prašymą, Naudotojas patvirtina, kad išsamiai susipažino su šiomis Naudojimosi sąlygomis ir EstateGuru privatumo taisyklėmis, jas suprato ir su jomis sutinka. 
2.2.    Juridinis asmuo gali užsiregistruoti kaip EstateGuru naudotojas tik per savo atstovą fizinį asmenį. Toks juridinio asmens atstovas privalo būti registruotas EstateGuru Naudotojas kaip fizinis asmuo prieš pateikdamas registracijos prašymą juridinio asmens vardu.
2.3.    Ir fiziniai, ir juridiniai asmenys gali būti Investuotojais. Tik juridiniai asmenys ir individualūs verslininkai gali būti Paskolų gavėjais.
2.4.    Skolintojas arba Paskolos gavėjas gali būti tik asmuo, turintis einamąją sąskaitą licencijuotoje kredito institucijoje, kuri yra registruota Europos ekonominės erdvės susitariančios šalies įmonių registre.
2.5.    Naudotojas (fizinis asmuo) privalo būti ne jaunesnis nei 18 metų. Juridinis asmuo gali būti Naudotoju tik tuo atveju, jei toks juridinis asmuo įrašytas į atitinkamą Europos ekonominės erdvės susitariančiosios šalies registrą.
2.6.    Pirmiau išvardytų reikalavimų neatitinkantis asmuo gali būti EstateGuru Naudotoju tik tuo atveju, jei Platformos operatorius davė tam sutikimą. Platformos operatorius gali, savo nuožiūra, atsisakyti registruoti Naudotoją ar nustatyti papildomus reikalavimus Naudotojo registracijai (taip pat ir tam, kad jis taptų Investuotoju ar Paskolos gavėju) arba, savo nuožiūra, bet kada pakeisti esamus reikalavimus.
2.7.    Kiekvienas Naudotojas įsipareigoja pateikti tik teisingą ir išsamią informaciją ir dokumentus, kai registruojasi Platformoje, teikia duomenis Platformos operatoriui apie Naudotojo ir (arba) jo galutinių naudos gavėjų ir (arba) atstovų asmens tapatybę, teikia duomenis taikant atitinkamas Pinigų plovimo prevencijos taisykles, sudaro sutartis, bendrauja su Platformos operatoriumi ar atlieka kitus veiksmus, susijusius su Platformos operatoriaus paslaugomis. Kiekvienas Naudotojas taip pat įsipareigoja pateikti visą reikalingą informaciją, dokumentus ir (arba) kitus prašomus įrodymus (susijusius su Naudotojo ir (arba) jo galutinių naudos gavėjų ir (arba) atstovų tapatybės patikrinimu, lėšų kilme ir pan.) Platformos operatoriui šio nustatyta tvarka ir terminais ir jei to prašo Platformos operatorius. 
2.8.    Kiekvienas Investuotojas privalo atlikti Priimtinumo testą prieš pradėdamas investuoti į Platformą.

 

3.    NAUDOTOJŲ TAPATYBĖS NUSTATYMAS

3.1.    Registruodamasis kaip Naudotojas, kandidatas privalo įrašyti savo elektroninio pašto adresą, pasirinkti slaptažodį ir pateikti kitą informaciją, prašomą EstateGuru ir Platformos operatoriaus nuožiūra. Be kita ko, EstateGuru gali nustatyti reikalavimus Naudotojo identifikatorių (vardą) ir slaptažodį sudarančių raidžių ir (arba) skaičių deriniui, taip pat reikalauti reguliariai keisti pasirinktą slaptažodį saugumo ar kitokiais sumetimais.
3.2.    Kai kandidatas registruojasi kaip Naudotojas, jis / ji privalo pateikti visą Platformos operatoriaus prašomą informaciją pagal Pinigų plovimo prevencijos taisykles, kad Platformos operatorius galėtų nustatyti Naudotojo ir jo / jos naudos gavėjo (-ų) asmens tapatybę.
3.3.    Naudotojo elektroninio pašto adresas ir slaptažodis priklauso asmeniškai tam Naudotojui ir jais nustatoma tokio Naudotojo asmens tapatybė kaskart, kai Naudotojas prisijungia prie Platformos, sudaro sandorius ar atlieka kitus veiksmus per Platformą. Nepaisant pirmiau išdėstytos nuostatos, Platformos operatorius gali sudaryti galimybes Naudotojui prisijungimo prie Platformos tikslais pasinaudoti Naudotojo identifikatoriais iš tam tikrų socialinių tinklų, pvz., Twitter, LinkedIn ar Facebook, taip pat tapatybės kortele ir mobiliuoju tapatybės nustatymo sprendimu.
3.4.    Platformos operatorius turi teisę daryti prielaidą, kad Naudotojo identifikatorių (vardą) ir slaptažodį naudojantis asmuo turi įgaliojimus, kylančius iš įstatymo arba sutarties, Naudotojo vardu sudaryti sandorius. Platformos operatorius gali apriboti Naudotojo teises ar atsisakyti vykdyti Naudotojo nurodymus, jei, pavyzdžiui, Platformos operatoriaus nuomone, yra rizika, kad trečiasis asmuo (tretieji asmenys) disponuoja Naudotojo identifikatoriumi (vardu) ir slaptažodžiu.

 

4.    NAUDOTOJO VIRTUALI SĄSKAITA

4.1.    Kiekvienas Naudotojas turi EstateGuru sukurtą asmeninę Sąskaitą, kad būtų galima fiksuoti jo sandorių balansą ir tam tikrus kitus finansinius veiksmus bei reikalavimus. Be kita ko, Sąskaitoje matomas lėšų, kurias Naudotojas pervedė Platformos operatoriui, likutis.
4.2.    Jei atidaroma daugiau nei viena Sąskaita, Naudotojui draudžiama daugiau nei vieną kartą pasinaudoti EstateGuru premijomis ir specialiais pasiūlymais (papildomomis palūkanomis ir pan.), nebent konkrečios reklaminės akcijos sąlygose būtų nustatyta kitaip.
4.3.    Jei šiose Naudojimosi sąlygose nenustatyta kitaip, Naudotojas gali bet kada pasiimti jo Sąskaitoje apskaitomą teigiamą lėšų likutį bet kokia suma, Platformos operatoriui pateikdamas atitinkamus nurodymus.
4.4.    Naudotojas gali Platformos operatoriui pervesti lėšas, skirtas Naudotojo jau sudarytiems ar būsimiems sandoriams, pervesdamas savo pasirinktą sumą Platformos operatoriui pastarojo nustatytu būdu. Platformos operatorius, savo nuožiūra, gali nustatyti apribojimus ar reikalavimus minimalioms ar maksimalioms Sąskaitoje disponuojamoms lėšų sumoms.
4.5.    Platformos operatorius jam Naudotojo pervestas lėšas laiko einamojoje sąskaitoje Platformos operatoriaus (savo) vardu kaip patikėtinis. Naudotojų pervestas lėšas Platformos operatorius laiko atskirai nuo savo lėšų. Platformos operatorius nepriskaičiuoja jokių palūkanų ir jokios palūkanos nėra mokėtinos naudotojui už lėšas, kurias jis pervedė Platformos operatoriui..
4.6.    Naudotojas gali sudaryti sandorius, tarp jų suteikti paskolą, grąžinti paskolą ar atlikti kitokius mokėjimus tik iš tų lėšų, kurias Naudotojas šiuo tikslu pervedė Platformos operatoriui prieš sudarydamas atitinkamą sandorį ar atlikdamas tam tikrą veiksmą ir iš kurių neprivaloma vykdyti jokių kitų Naudotojo įsipareigojimų ar nurodymų pagal šių Naudojimosi sąlygų nuostatas.
4.7.    Naudotojui sudarius sandorį, Platformos operatorius rezervuoja sąskaitoje matomą teigiamą Naudotojo lėšų likutį reikiama apimtimi, kol bus atliktas bet koks mokėjimas pagal tokį sandorį, o Naudotojas negali iš šių lėšų vykdyti jokio kito sandorio ar jų pasiimti.
4.8.    Platformos operatorius gali panaudoti jam pervestas lėšas siekdamas įgyvendinti Naudotojo pagal Naudojimosi sąlygas sudarytus sandorius ir atliktus veiksmus, taip pat kitas sutartis ir susitarimus, kuriuos Naudotojas sudarė naudodamasis EstateGuru. Be kita ko, Platformos operatorius gali panaudoti atitinkamas lėšas padengdamas Naudotojo turimas skolas kitiems Naudotojams, tretiesiems asmenims arba Platformos operatoriui, atlikdamas atitinkamus lėšų pervedimus per pagrįstą laikotarpį.
4.9.    Platformos operatorius gali, savo nuožiūra, pareikalauti, kad Naudotojas Platformos operatoriui lėšas pervestų banko pavedimu iš to Naudotojo vardu turimos sąskaitos, kuri privalo atitikti šių Naudojimosi sąlygų 2.4 punkte nustatytus reikalavimus.
4.10.    Naudotojui draudžiama dalytis ar kitaip transformuoti, įkeisti ar perleisti savo kaip Naudotojo teises į Paskyrą bet kokiam trečiajam asmeniui, įskaitant kitus registruotus Platformos Naudotojus. Naudotojui leidžiama tik suteikti teises kitam registruotam Naudotojui peržiūrėti Paskyrą. Naudotojui draudžiama atskleisti savo identifikatorių (vardą), slaptažodį ar bet kokias kitas prieigos prie Sąskaitos priemones trečiajam asmeniui bet išankstinio rašytinio Platformos operatoriaus sutikimo. Platformos operatorius neatsako už jokius veiksmus ar sandorius, atliktus kito Naudotojo ar trečiojo asmens, pasinaudojus Naudotojo Sąskaita, ar iš tokių veiksmų ar sandorių kilusias teisines pasekmes.

 

5.    PROJEKTŲ FINANSAVIMAS

5.1.    Paskolos gavėjas gali prašyti finansavimo savo Projektui per EstateGuru tik pateikęs nekilnojamąjį turtą ar teisę į nekilnojamąjį turtą kaip užstatą.
5.2.    Paskolos kaip Paskolos gavėjas prašyti gali tik asmuo, kurio asmens tapatybę Platformos operatorius patikrino savo nustatyta tvarka. Kiekvienam Naudotojui, kuris siekia tapti Paskolos gavėju, turi būti atliekamas Paskolos gavėjo patikimumo vertinimas ir toks Naudotojas turi atitikti visus taikytinus, Platformos operatoriaus nustatytus reputacijos ir kreditingumo kriterijus. Paskolos gavėjo patikimumo vertinimą atlieka Platformos operatorius, laikydamasis vidinių procedūrų. Platformos operatorius gali, savo nuožiūra, neleisti Naudotojui prašyti paskolos arba nustatyti jam kitas sąlygas, kad šis galėtų prašyti paskolos.
5.3.    Suteikti paskolą gali tik asmuo, EstateGuru registruotas kaip Naudotojas – Investuotojas, kurio asmens tapatybę Platformos operatorius patikrino savo nustatyta tvarka. Platformos operatorius gali, savo nuožiūra, neleisti, kad toks Naudotojas suteiktų paskolą arba nustatyti jam kitas sąlygas, kad šis galėtų paskolą suteikti. Investuotojas privalo informuoti EstateGuru, jei Investuotojas veikia kaip kreditorius, vykdantis tokią ekonominę ar profesinę veiklą. Pažeidęs šią informavimo pareigą, Investuotojas atsako už visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ir išlaidas, kurių EstateGuru ar kiti asmenys turėjo ar gali turėti ateityje dėl informavimo pareigos pažeidimo.
5.4.    Pageidaudami suteikti ir gauti paskolą, Naudotojai per Platformą sudaro atitinkamą Paskolos sutartį. Paskolos gavėjas sudaro atskirą Paskolos sutartį su kiekvienu Investuotoju, o Naudotojas vieno Projekto finansavimui gali sudaryti kelias Paskolos sutartis.
5.5.    Paskolos gavėjas, pageidaujantis prašyti paskolos, privalo Platformoje užpildyti atitinkamą prašymo formą. Platformos operatorius gali prašyti, kad šalia tokio prašymo paskolos prašantis asmuo privalėtų pateikti ir atitinkamą verslo planą, biudžetą, nepriklausomą su projektu susijusio nekilnojamojo turto vertinimą, savo kreditingumo įrodymus ir bet kokią kitą informaciją ir įrodymus, kokių tam tikru metu paprašo Platformos operatorius.
5.6.    Gavęs Naudojimosi sąlygų 5.4 punkte nurodytą prašymo formą, Platformos operatorius peržiūri jame nurodytą informaciją ir, savo nuožiūra, įvertina (be kitų dalykų) projekto tinkamumą EstateGuru ir prašymą pateikusio asmens kreditingumą, remdamasis pateikta ir bet kokia kita informacija, kurią Platformos operatorius laiko tinkama (atlikdamas tokį vertinimą Platformos operatorius gali teikti paklausimus tretiesiems asmenims, bet kokiems atitinkamiems registrams ir pasitelkti kitus šaltinius siekdamas surinkti informaciją, reikalingą prašymui įvertinti). Be kita ko, nagrinėdamas prašymą Platformos operatorius gali, prašymą pateikusio asmens sąskaita, užsakyti projektą sudarančio nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą iš ūkio subjekto, užsiimančio nekilnojamojo turto vertinimu.
5.7.    Jei Platformos operatorius nustato, kad pateiktas prašymas EstateGuru yra priimtinas, prašymą pateikęs asmuo gali užpildyti ir patvirtinti (su Platformos operatoriumi sutartomis sąlygomis) Paskolos paraišką projektui finansuoti. Paskolos paraiška paskelbiama Platformoje ir su ja susipažinti gali visi Naudotojai. Platformos operatorius gali, savo nuožiūra, atitinkamai Paskolos paraiškai priskirti tam tikrą rizikos kategoriją.

 

6.    PASKOLOS SUTARČIŲ SUDARYMAS

6.1.    Paskolos sutartis sudaroma, kai Paskolos gavėjas pateikia Paskolos paraišką, o Paskolos sutartį pageidaujantys sudaryti Investuotojai sutinka patenkinti tokią Paskolos paraišką tokia tvarka:
6.1.1.    su Platformos operatoriumi sutartomis sąlygomis Paskolos gavėjas užpildo Paskolos paraišką ir ją patvirtina šių Naudojimosi sąlygų 10 dalyje nurodyta tvarka (Sandorių EstateGuru patvirtinimas).
6.1.2.    Paskolos paraiška baigia galioti, jei iki Sindikacijos laikotarpio pabaigos Investuotojas ar Investuotojai jos atžvilgiu neduoda sutikimo ar sutikimų bendrai pagrindinei paskolos (-ų) sumai, kuri sudarytų bent Minimalią finansavimo tikslo sumą. Platformos operatorius turi teisę sumažinti Paskolos paraiškoje nurodytą Minimalią finansavimo tikslo sumą iki Sindikacijos laikotarpio pabaigos. 
6.1.3.    Platformos operatorius turi teisę pratęsti pradinį Sindikacijos laikotarpį ne ilgiau nei 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, o atitinkamas pratęsimas neturi įtakos jokiam iki tokio pratęsimo sudarytos Paskolos sutarties / sudarytų Paskolos sutarčių galiojimui. 
6.1.4.    Sutikimą Paskolos paraiškai gali duoti Investuotojas, kurio sąskaitoje esančių disponuojamų lėšų suma lygi bent minimaliai tokio Investuotojo pageidaujamai suteikti paskolai. Anksčiau finansuoto Projekto refinansavimo atveju paskolą gali suteikti ir Investuotojas, kurio Sąskaitoje nėra pakankamai disponuojamų lėšų, bet kurio reikalavimai refinansavimo prašančiam Paskolos gavėjui yra bent tokiai sumai, kokią Investuotojas pageidauja suteikti kaip paskolą refinansavimo prašančiam Paskolos gavėjui.
6.1.5.    Duodamas sutikimą, Investuotojas išreiškia savo ketinimą teisiškai įsipareigoti Paskolos sutartimi, kuri sudaroma duodant tokį sutikimą. Sutikimo atšaukti negalima.
6.1.6.    Atkreipkite dėmesį, kad Paskolos sutartys tarp kiekvieno Investuotojo ir Paskolos gavėjo yra laikomos sudarytomis sutikimų chronologine tvarka ir tik tokia apimtimi, kiek tokie sutikimai duoti bendrai paskolų sumai, kuri lygi Maksimaliai finansavimo tikslo sumai.
6.1.7.    Paskolos suma:
(a)    negali būti mažesnė nei 50 Eur; ir
(b)    negali viršyti Maksimalios finansavimo tikslo sumos, išskyrus atvejus, kai nukrypti nuo minėtų reikalavimų būtina siekiant užtikrinti, kad po visų Paskolos paraiškai duotų sutikimų bendra paskolos suma pagal atitinkamas Paskolos sutartis neviršytų Maksimalios finansavimo tikslo sumos.
6.2.    Jei prašoma suma sukaupiama ir Paskolos sutartys sudaromos Sindikacijos laikotarpiu, Platformos operatorius gali pervesti paskolos sumą į sąskaitą (pvz., notaro depozitinę sąskaitą, sąlyginio deponavimo sąskaitą ir pan.), kur paskolos suma bus laikoma, kol Paskolos gavėjas įvykdys visas paskolos išmokėjimui Paskolos gavėjui būtinas sąlygas (sąskaitą, kurioje paskolos suma bus laikoma iki išmokėjimo Paskolos gavėjui, savo nuožiūra parenka Platformos operatorius). Paskolos suma pervedama į Paskolos gavėjo nurodytą banko sąskaitą tik atlikus šiose Naudojimosi sąlygose ir atitinkamoje Paskolos sutartyje nustatytus veiksmus. Prieš pat pervesdamas paskolos sumą į Paskolos gavėjo banko sąskaitą, kaip nurodyta šiose Naudojimosi sąlygose, Platformos operatorius iš paskolos sumos gali išskaičiuoti taikytinus mokesčius už paslaugas. 
6.3.    Davus sutikimą Paskolos paraiškai, EstateGuru parengia Paskolos sutarties projektą PDF formatu (kurį gali sudaryti vienas ar keli dokumentai PDF formatu) ir nusiunčia elektroniniu paštu ar kitaip pateikia Skolintojui ir Paskolos gavėjui per Platformą.
6.4.    Paskolų sutartys pateikiamos Paskolos gavėjui pasibaigus Sindikacijos laikotarpiui, tačiau su sąlyga, kad Paskolos paraiškai Investuotojai suteikė bent Minimalią finansavimo tikslo sumą, nurodytą atitinkamoje Paskolos paraiškoje.

 

7.    AUTOMATINIS INVESTAVIMAS

7.1.    Papildomai šalia sutikimo (t. y. investuojamos sumos patvirtinimo) tvarkos, aprašytos 8.1 punkte, Naudotojas turi galimybę sutikti sudaryti Paskolų sutartis pasinaudodamas Automatinio investavimo (angl. Auto Invest) programa. Platformos operatorius turi teisę bet kuriuo metu, savo nuožiūra, sustabdyti Automatinį investavimą leidžiančią funkciją arba jos nebesiūlyti. Platformos operatorius taip pat gali pasirinktinai apriboti naudojimąsi Automatinį investavimą leidžiančią funkcija, pavyzdžiui, šią funkciją išjungdamas tik Naudotojams iš tam tikrų valstybių.
7.2.    Aktyvavęs Automatinio investavimo programą, Naudotojas Platformos operatoriui suteikia teisę sudaryti paskolų sutartis per Automatinio investavimo programą pagal Naudotojo parinktus kriterijus. Automatinis investavimas veikia pagal Naudotojo parinktus kriterijus, kuriuos galima nustatyti Naudotojo Paskyroje. Platformos operatorius gali apriboti papildomų kriterijų naudojimą atsižvelgdamas į sumą, investuojamą pagal vieną Paskolos paraišką per Automatinio investavimo programą.
7.3.    Kriterijai, kuriuos galima nustatyti Automatinio investavimo programoje siekiant apibūdinti potencialiai investicijai tinkamą objektą, gali būti tokie:
7.3.1.    paskolos suma, kuri gali būti investuojama pagal vieną Paskolos paraišką per Automatinio investavimo programą, tačiau minimalią investicijos sumą nustato Platforma;
7.3.2.    palūkanų normos ribos;
7.3.3.    skolos ir įkeisto turto vertės santykis (jo ribos);
7.3.4.    paskolos terminas;
7.3.5.    paskolos rūšis (grąžinama visa termino pabaigoje; periodinių mokėjimų sutartis; pageidaujamas grąžinimo metodas nenustatomas).
7.4.    Automatinio investavimo programos aprašymas, įskaitant galimų Automatinio investavimo programos naudojimo pasekmių išaiškinimą, Naudotojui pateikiamas per Platformą. Norėdamas pradėti naudotis Automatinio investavimo programa, Naudotojas privalo patvirtinti, kad suprato galimas tokio naudojimosi Automatinio investavimo programa pasekmes.
7.5.    Norintis naudotis Automatinio investavimo programa Naudotojas, savo nuožiūra, Platformoje pasirenka kriterijus, pagal kuriuos pageidautų sudaryti paskolos sutartį. Naudotojas kriterijų pasirinkimą patvirtina Naudojimosi sąlygų 11 dalyje nustatyta tvarka. Platformos operatorius, be kita ko, turi teisę naudojimuisi Automatinio investavimo programa nustatyti minimalų investicijos dydį ir mažesnės už jį sumos nebūtų galima investuoti naudojant Automatinio investavimo programa.
7.6.    Kad sudarytų paskolų sutartis naudodamasis Automatinio investavimo programa, Naudotojas privalo savo Sąskaitoje turėti pakankamai lėšų, leidžiančių sudaryti Paskolų sutartis pagal Naudotojo pasirinktus kriterijus.
7.7.    Per Automatinio investavimo programą gavęs atitinkamą Naudotojo nurodymą, Platformos operatorius su tokia Naudotojo Sąskaitoje esančių lėšų suma, kurią naudotojas nurodė Automatinio investavimo programoje, atlieka Naudojimosi sąlygų 8.1 punkte nustatytus veiksmus.
7.8.    Kai Platformoje pridedamas naujas prašymas, Automatinio investavimo programa sudaro sąrašą Investuotojų, kurie naudojasi Automatinio investavimo programa, pagal naujausių per Automatinio investavimo programą atliktų investicijų datą, taip pat nurodant per Automatinio investavimo programą pageidaujamas investuoti paskolų sumas. Investuotojai, kurių pageidaujamas investicijos dydis lygus minimaliai investicijos sumai, visada nurodomi sąrašo viršuje. Po jų vardijami Investuotojai, kurių nurodyta investicijų suma yra didesnė už minimalią investicijos sumą, nepaisant tikslaus nustatyto investicijų dydžio. Abiejose sąrašo dalyse Investuotojų eiliškumas nustatomas pagal naujausius sandorius, sudarytus per Automatinio investavimo programą, todėl sąraše aukščiau bus nurodomas tas Investuotojais, kurio lėšos sandoriui buvo panaudotos seniausiai. Jei Investuotojo lėšos dar niekada nebuvo panaudotos per Automatinio investavimo programą, jo vieta sąraše nustatoma ne tik atsižvelgus į pageidaujamą investicijos dydį, bet ir Automatinio investavimo programos aktyvavimo datą. Pagal atitinkamą kaskart iš naujo sukuriamą sąrašą sistema nusprendžia, kieno lėšos gali būti pasitelkiamos investavimui ir kokia apimtimi. Šios programos palaikomas sąrašas užtikrina Investuotojų lygiateisiškumą naudojant jų lėšas, suteiktas investicijoms. Kai pridedamas naujas projektas, projekto finansavimo procesas per Automatinio investavimo programą vyksta tokia tvarka:
7.8.1.    jei Paskolos paraiškoje nurodyta suma yra didesnė už bendrą Investuotojų, kurie naudojasi Automatinio investavimo programa ir kurių nustatytus kriterijus atitinka Paskolos paraiška, investicijoms skirtą sumą, tuomet:
(a)    pirmiausia apskaičiuojama kiekvieno atitinkamo Investuotojo maksimali paskolos suma;
(b)    likusios prašomos lėšos sutelkiamos iš Investuotojų pagal jų atskirus sutikimus per Platformą, kaip nustatyta Naudojimosi sąlygų 6.1.6 punkte;
7.8.2.    jei Paskolos paraiškoje nurodyta suma yra mažesnė už bendrą Investuotojų, kurie naudojasi Automatinio investavimo programa ir kurių nustatytus kriterijus atitinka Paskolos paraiška, investicijoms skirtą sumą, bet yra didesnė nei bendra minimali leistina investicijų suma, skaičiuojama visiems atitinkamiems Investuotojams, tuomet:
(a)    pirmiausia apskaičiuojama kiekvieno Investuotojo minimalus leistinas investicijos dydis;
(b)    po to likusi trūkstama suma, kurios prašoma, sutelkiama proporcingai iš Investuotojų, kurie Automatinio investavimo programoje nustatė didesnį nei minimalų investicijos dydį, pagal jų nustatytą sumą.
7.8.3.    jei Paskolos paraiškoje nurodyta suma yra mažesnė nei suma, kuri būtų gauta, jei kiekvienas Investuotojas, kuris naudojasi Automatinio investavimo programa ir kurio kriterijus atitinka Paskolos paraiška, investuotų minimalią programos leidžiamą sumą, tuomet:
(a)    sistema neatlieka jokio proporcingo paskirstymo;
(b)    Investuotojams sudaroma galimybė investuoti pagal Investuotojų sąrašą, pradedant nuo jo viršuje esančių Investuotojų, o iš kiekvieno Investuotojo panaudojama minimali paskolos suma, kurią nustatė toks Investuotojas;
(c)    Investuotojai įtraukiami, kol pasiekiama paskolos suma, o paskutinio Investuotojo investicijos suma yra tokio dydžio, kad ją panaudojus visiškai tenkinama Paskolos paraiškoje nurodyta paskolos suma;
(d)    Investuotojas, kurio lėšos panaudojamos, perkeliamas į sąrašo pabaigą.
7.9.    Per savo Paskyrą Naudotojas gali bet kuriuo metu gauti apžvalgą, kurioje atsispindėtų jo nustatyti kriterijai pagal paskolų sutartis, sudarytas naudojantis Automatinio investavimo programa, ir disponavimas lėšomis jo / jos Sąskaitoje. Platformos operatorius į Naudotojo elektroninį paštą siunčia pranešimus apie sudarytas sutartis patvirtindamas, kad paskolų sutartys buvo sudarytos, o sąskaitoje esančiomis lėšomis buvo disponuojama pagal Naudotojo nustatytus kriterijus.
7.10.    Naudotojas gali bet kuriuo metu įjungti, laikinai sustabdyti ar išjungti Automatinio investavimo programą arba pakeisti Automatinio investavimo programos kriterijus.
7.11.    Tai, kad Platforma sudaro galimybę naudotis Automatinio investavimo programa, nereiškia, jog Platforma ar Platformos operatorius Naudotojams teikia kokias nors konsultacijas ar pataria dėl paskolų ir Paskolų prašymų per Platformą. Platformos operatorius neatsako už jokius nuostolius, kurių Naudotojas patiria ar gali patirti naudodamasis Platforma ar jos siūlomomis paslaugomis, įskaitant ir naudojimąsi Automatinio investavimo programa.

 

8.    SU PASKOLOS SUTARTIES VYKDYMU SUSIJĘ KLAUSIMAI

8.1.    Platformos operatorius į Paskolos gavėjo sąskaitą perveda jam skirtą paskolos sumą (-as) po įkeitimo / hipotekos sutarčių sudarymo. Periodinių mokėjimų pagal Paskolos sutartį (pvz., palūkanų mokėjimų) tikslais, Paskolos suma (-os) laikoma pervesta Paskolos gavėjui nuo to momento, kai atitinkamos sumos pervedamos į Paskolos gavėjo atidarytą banko sąskaitą.
8.2.    Jei Paskolos sutartyje nustatyta, kad ji turi būti grąžinama dalimis pagal paskolos grąžinimo grafiką arba, jei palūkanos turi būti mokamos pagal palūkanų mokėjimo grafiką, Platformos operatorius sudaro atitinkamą paskolos grąžinimo grafiką arba palūkanų mokėjimo grafiką ir pateikia jį Skolintojui bei Paskolos gavėjui. Atitinkamas paskolos grąžinimo grafikas arba palūkanų mokėjimo grafikas Paskolos gavėjui siunčiamas tokia forma, kad mokėjimai, kuriuos privalo atlikti Paskolos gavėjas, nurodomi bendrai visoms atitinkamoms Paskolų sutartims (o ne atskirai kiekvienos Paskolos sutarties atžvilgiu). Jei paskolos grąžinimo grafikas arba palūkanų mokėjimo grafikas pasikeičia Paskolos sutarties galiojimo laikotarpiu, Platformos operatorius parengia naują grafiką ir pateikia jį Skolintojui bei Paskolos gavėjui per pagrįstą laikotarpį po atitinkamo grafiko pasikeitimo.
8.3.    Paskolos gavėjas gali paskolą grąžinti anksčiau termino pagal Paskolos sutarties sąlygas ir tik tuo atveju, jei Platformos operatorius tam duoda sutikimą, kuris gali būti atgaminamas rašytine forma.

 

9.    REIKALAVIMŲ, KYLANČIŲ IŠ PASKOLŲ SUTARČIŲ, PERLEIDIMAS ANTRINĖJE RINKOJE

9.1.    EstateGuru gali pasiūlyti funkciją. leidžiančią Investuotojui perleisti reikalavimą kitam Platformos Naudotojui (išskyrus tokį Naudotoją, kurio atžvilgiu toks reikalavimas egzistuoja) Platformoje sudarant perleidimo sutartį. Platformos operatorius turi teisę bet kuriuo metu, savo nuožiūra, sustabdyti reikalavimų perleidimą leidžiančios funkcijos veikimą ar jos nebesiūlyti. Taip pat Platformos operatorius gali pasirinktinai apriboti šios reikalavimų perleidimą leidžiančios funkcijos naudojimą, pavyzdžiui, išjungdamas šią funkciją tik Naudotojams iš tam tikrų valstybių.
9.2.    Minimali perleidžiamo reikalavimo kaina yra 50 Eur. Platformos operatorius gali nustatyti apribojimus perleidžiamo reikalavimo kainai, pvz., apriboti nuolaidos ar maržos dydį, kurį perleidėjas gali taikyti reikalavimo perleidimui.
9.3.    Pasiūlymą sudaryti reikalavimo perleidimo sutartį Investuotojas privalo pateikti per savo Paskyrą, nurodydamas reikalavimo perleidimo sąlygas, įskaitant:
9.3.1.    perleidžiamo reikalavimo dydį;
9.3.2.    perleidžiamo reikalavimo kainą.
9.4.    Pasiūlymas sudaryti reikalavimo perleidimo sutartį Platformoje galioja ne ilgiau kaip 7 dienas ir per šį laikotarpį galima duoti sutikimus su tokiu pasiūlymu. Jei per 7 dienas kiti Naudotojai neduoda sutikimų, atitinkamas pasiūlymas automatiškai pasidaro neaktyvus ir jo atžvilgiu nebegalima duoti sutikimų. Pasiūlymas sudaryti sutartį automatiškai pasidaro neaktyvus ir tuo atveju, jei po pasiūlymo paskelbimo Platformoje perleidėjo atžvilgiu atliekami kokie nors mokėjimai pagal su tuo susijusią Paskolos sutartį, kaip antai palūkanų mokėjimai ar grąžinama pagrindinė paskolos suma.
9.5.    Reikalavimo perleidimo sutartis sudaroma, jei perėmėjas duoda savo sutikimą su pasiūlymu 10 dalyje nustatyta tvarka („Sandorių patvirtinimas per EstateGuru“).
9.6.    Prieš duodant sutikimą su pasiūlymu, Platformos operatorius Naudotojui sudaro galimybes išnagrinėti Paskolos sutarties bendrąsias sąlygas apimtimi, reikalinga sutikimui duoti.
9.7.    Duodamas sutikimą ir sudarydamas reikalavimo perleidimo sutartį, Naudotojas išreiškia savo ketinimą teisiškai įsipareigoti Paskolos sutartimi, iš kurios kyla reikalavimas. Šis sutikimas negali būti atšaukiamas, nebent įstatymuose nustatyta kitaip.
9.8.    Naudotojas gali duoti sutikimą su pasiūlymu sudaryti reikalavimo perleidimo sutartį tik tuo atveju, jei tokio Naudotojo Sąskaitoje disponuojamų lėšų suma yra ne mažesnė nei nustatyta reikalavimo kaina. Sudarius reikalavimo perleidimo sutartį, Platformos operatorius nurašo lėšas nuo reikalavimą įsigijusio Investuotojo Sąskaitos ir perveda perleisto reikalavimo kainą į reikalavimą perleidusio Investuotojo Sąskaitą.
9.9.    Perleidus reikalavimą, Platformos operatorius turi teisę išskaičiuoti Kainoraštyje nurodytą aptarnavimo mokestį ir iš reikalavimo perleidėjo, ir iš perėmėjo.
9.10.    Platformos operatorius privalo informuoti Paskolos gavėją apie reikalavimo jo atžvilgiu perleidimą per Platformą 14 dalyje („Pranešimų pateikimas“).
9.11.    Sudarius reikalavimo perleidimo sutartį, visos sutartys, susijusios su papildomomis palūkanomis, kurios mokėtinos reikalavimą pardavusiam Investuotojui, turi būti pervedamos reikalavimo perėmėjui.
9.12.    Vienas reikalavimas gali būti perleidžiamas ne dažniau nei kartą per mėnesį, t. y. reikalavimo perėmėjas tą patį reikalavimą gali perleisti kitam Naudotojui, jei nuo reikalavimo įsigijimo praėjo mažiausiai 30 dienų.
9.13.    Klausimais, kurie neaptarti šioje 9 dalyje arba šalių sudarytoje reikalavimo perleidimo sutartyje, taikomos Naudojimosi sąlygos, įskaitant tokius klausimus kaip mokėjimų nevykdymas, išieškojimas iš užstato, Platformos operatoriaus įgaliojimai, ginčų sprendimo tvarka ir kitų klausimų reguliavimas.

 

10.    SANDORIŲ PATVIRTINIMAS PER ESTATEGURU

10.1.    Platformos operatoriaus nustatytais atvejais Naudotojas gali patvirtinti sandorį ar kitą veiksmą, įskaitant Paskolos paraišką ir jos atžvilgiu duotą sutikimą, kaskart suvesdamas tokiam Naudotojui priskirtą slaptažodį ar kitu EstateGuru nustatytu būdu. Duodamas atitinkamą patvirtinimą, Naudotojas išreiškia savo neatšaukiamą ketinimą teisiškai įsipareigoti patvirtinamu sandoriu ar veiksmu.
10.2.    Platformos operatoriaus nustatytais atvejais Naudotojas privalo sandorį, sutartį ar veiksmą, susijusį su naudojimusi EstateGuru, patvirtinti rašytine ar notaro tvirtinama forma.

 

11.    MOKĖJIMŲ IR SKAIČIAVIMŲ TVARKA

11.1.    Šioje 11 dalyje („Mokėjimų ir skaičiavimų tvarka“) nustatyta mokėjimų ir skaičiavimų tvarka taikoma visiems sandoriams ir veiksmams, kurie įgyvendinami per EstateGuru.
11.2.    Jei Naudotojas privalo įvykdyti kokį nors finansinį įsipareigojimą, tokio Naudotojo Sąskaitoje ne vėliau kaip tą dieną, kai sueina finansinio įsipareigojimo vykdymo terminas (arba, Naudojimosi sąlygose nustatytais atvejais, tą dieną, kai finansinis įsipareigojimas prisiimamas) privalo būti laisvai disponuojamų lėšų atitinkamo įsipareigojimo vykdymui tokia suma, kuria būtų galima visiškai įvykdyti tokį finansinį įsipareigojimą.
11.3.    Jei Naudotojas tuo pat metu privalo įvykdyti finansinį įsipareigojimą keliems Skolintojams, o Paskolos gavėjo sąskaitoje nėra laisvai disponuojamų lėšų visiems finansiniams įsipareigojimas įvykdyti pilnai, sąskaitoje likusios nepakankamos lėšos turi būti proporcingai paskirstomos finansiniams įsipareigojimams visų atitinkamų Skolintojų atžvilgiu vykdyti, atsižvelgiant į santykį tarp Skolintojo suteiktos paskolos sumos negrąžinto likučio ir bendro likusių negrąžintų paskolų sumų, kurios buvo suteiktos pagal visas Paskolų sutartis, sudarytas tokiam Projektui finansuoti (pro rata principu). Jei minėtų finansinių įsipareigojimų vykdymo terminai sueina skirtingu metu, įsipareigojimai laikomi įvykdytais tokia seka, kuri grindžiama nepakankamų mokėjimų paskirstymu, kaip aprašyta EstateGuru bendrosiose paskolos sąlygose, ir laikantis chronologinės tvarkos, t. y. kada sueina įsipareigojimų terminai.
11.4.    Naudotojas negali savo finansinių įsipareigojimų sumokėti įskaitymo būdu arba daryti kitus išskaitymus ar atskaitymus iš tokių savo mokėtinų sumų be Platformos operatoriaus sutikimo, duoto tokia forma, kuri gali būti atgaminama raštu.
11.5.    Vėlavimas vykdyti Naudotojo įsipareigojimus, kylančius iš Paskolų sutarčių (visų pirma paskolos sumos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo), kuris trunka ne ilgiau nei 3 kalendorines dienas, nelaikomas tokio Naudotojo įsipareigojimų pažeidimu 11.2 punkto prasme. Jei vėluojama sumokėti ne ilgiau nei 3 dienas, netaikomi nei delspinigiai, nei 12 dalyje nustatytos priemonės.

 

12.    MOKĖJIMŲ NEVYKDYMAS IR KITI PAŽEIDIMAI

12.1.    Jei Paskolos gavėjas laiku nevykdo įsipareigojimų, kylančių iš Paskolos sutarties, šių Naudojimosi sąlygų ar kitų Paskolos dokumentų, arba atsiradus pagrindui nutraukti Paskolos sutartį esant nepaprastoms aplinkybėms, Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas gali Skolininko sąskaita atlikti bet kokius veiksmus arba Skolintojo (-ų) ir (arba) savo vardu imtis bet kokių veiksmų, kuriuos Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas laiko būtinais ar pageidautinais siekiant, kad būtų įvykdytas atitinkamas įsipareigojimas ir (arba) nutraukta Paskolos sutartis arba būtų pasinaudota kita teisine teisių gynimo priemone.
12.2.    Be kita ko, 12.1 punkte nustatytais tikslais Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas, savo nuožiūra, gali:
12.2.1.    siųsti Skolininkui priminimus, pranešimus apie nesumokėtą likutį ir įspėjimus (įskaitant įspėjimus dėl bankroto);
12.2.2.    duomenis apie Skolininką pateikti tretiesiems asmenims EstateGuru privatumo taisyklėse nustatyta tvarka;
12.2.3.    inicijuoti teismo procesą arba arbitražo procedūrą, priverstinio skolos išieškojimo ir bankroto procesą ar kitą su nemokumu susijusį procesą įstatymų ir šių Naudojimosi sąlygų nustatyta tvarka, taip pat ir dalyvauti atitinkamuose procesuose kaip Skolintojo atstovas ir jo vardu;
12.2.4.    apriboti Skolininko teises naudotis EstateGuru;
12.2.5.    nutraukti Paskolos sutartį susidarius nepaprastoms aplinkybėms tokiais pagrindais, kurie nustatyti Paskolos sutartyje ar taikytinuose įstatymuose; arba
12.2.6.    organizuoti priverstinį išieškojimą iš užstato taikytinų įstatymų ir atitinkamos sutarties dėl užstato nustatyta tvarka arba perimti tiesioginę ar netiesioginę užstato kontrolę Skolintojų naudai;
12.2.7.    atsisakyti reikalauti delspinigių ir (arba) nuostolių atlyginimo, jei Platformos operatorius mano, kad to reikia siekiant paskolos grąžinimo ir palūkanų sumokėjimo Skolintojams;
12.2.8.    Skolintojų ir (arba) savo vardu Mokėtinus finansinius reikalavimus parduoti Mokėtinų finansinių reikalavimų išieškojimo ir (arba) kito priverstinio išieškojimo procese, jei Platformos operatorius mano, kad to reikia Skolintojų naudai ir informuoja Skolintojus bei Skolininką (Skolintojų vardu) apie Mokėtinų finansinių reikalavimų perleidimą.
12.3.    Registruodamasis kaip Naudotojas, kiekvienas naudotojas Platformos operatoriui ir Saugumo agentui pateikia nurodymus, sutikimą ir suteikia įgaliojimą (su perįgaliojimo teise) Naudotojo vardu, kaip jo atstovui, savo nuožiūra, atlikti veiksmus, aprašytus šių Naudojimosi sąlygų 12.1-12.2 punktuose, o Platformos operatorius ir Saugumo agentas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis tokiems veiksmams atlikti. Pirmiau minėti nurodymai ir įgaliojimai taip pat apima Platformos operatoriaus ir Saugumo agento teisę Naudotojo vardu ir kaip jo atstovui atlikti bet kokį veiksmą ir (arba) įgyvendinti bet kokį sandorį, kurį Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas laiko reikalingu, kad galiotų 12.6 punkte nurodytas perleidimas.
12.4.    Pagal taikytinus teisės aktus Platformos operatorius turi teisę savo vardu reikalauti kompensacijos už išieškojimo išlaidas dėl atliktų 12.1-12.2 punktuose nurodytų veiksmų.
12.5.    Platformos operatorius turi teisę išskaičiuoti 33 % delspinigiams ir 50 % kitoms kompensacijoms, kad atlygintų išlaidas, patirtas vykdant veiksmus dėl Paskolos gavėjo finansinių įsipareigojimų išieškojimo Skolintojo vardu.
12.6.    Jei Platformos operatorius arba Saugumo agentas Skolintojui ir Skolininkui pateikia atitinkamą Pranešimą apie perleidimą šių Naudojimosi sąlygų 14 dalyje („Pranešimų pateikimas“) nustatyta tvarka, visi Mokėtini finansiniai reikalavimai (kylantys iš su atitinkamo Projekto finansavimu susijusių Paskolos dokumentų), Skolininko atžvilgiu laikomi automatiškai perleistais Platformos operatoriui arba Saugumo agentui, kaip nurodyta Pranešime apie perleidimą. Atitinkami reikalavimai laikomi perleistais nuo to momento, kai adresatas gauna Pranešimą apie perleidimą pagal šių Naudojimosi sąlygų 14.2 punktą.
12.7.    Šių Naudojimosi sąlygų12.6 punkte nurodytas Pranešimas apie perleidimą gali būti teikiamas tik tuo atveju, jei atitinkamam Projektui finansuoti sudaryta Paskolos sutartis (-ys) nutraukiama (-os) susidarius nepaprastoms aplinkybėms kitose šios 12 dalies („Mokėjimų nevykdymas ir kiti pažeidimai“) nuostatose aprašyta tvarka ir, Platformos operatoriaus arba Saugumo agento nuomone, pirmiau minėtas perleidimas yra būtinas arba pageidaujamas, kad Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas taptų Skolininko kreditoriumi Mokėtinų finansinių reikalavimų atžvilgiu ir savo vardu dalyvautų procese ar Mokėtinų finansinių reikalavimų išieškojimo veiksmuose ir (arba) kitame jų priverstinio vykdymo reikalavime.
12.8.    Įvykus šių Naudojimosi sąlygų 12.6 punkte aprašytam perleidimui, Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas ir toliau veikia Skolintojo (-jų) interesais perleistų reikalavimų atžvilgiu (be kita ko turėdami teisę imtis šių Naudojimosi sąlygų 12.1-12.4 punktuose aprašytų veiksmų) ir iš Mokėtinų finansinių reikalavimų išieškojimo ir (arba) vykdymo reikalavimo gautas lėšas apskaito atitinkamo Skolintojo (-jų) sąskaitoje (prieš tai išskaičiavę ir padengę visas išlaidas ir mokesčius, susijusius su atitinkamais veiksmais).
12.9.    Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas gali nustoti vykdę šioje 12 dalyje nurodytus veiksmus arba jų netaikyti, jei, Platformos operatoriaus ir (arba) Saugumo agento nuomone, menkai tikėtina, kad dėl tokių atitinkamų veiksmų Mokėtini finansiniai įsipareigojimai bus įvykdyti arba, jei dėl atitinkamų veiksmų gauta nauda bus mažesnė už tikėtinas tokių veiksmų išlaidas ar panašaus į jas dydžio. Pateikę pranešimą apie nutrauktus išieškojimo veiksmus, skolintojo prašymu, Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas gali (tačiau neprivalo) Skolintojui, pastarojo sąskaita, vėl perleisti Mokėtinus finansinius reikalavimus, anksčiau to paties Skolintojo perleistus Platformos operatoriui ar Saugumo agentui šių Naudojimosi sąlygų12.6 punkte nustatyta tvarka.

 

13.    SAUGUMO AGENTAS

13.1.    Pagrindinėse paskolos sąlygose nurodytas užstatas privalo būti įformintas EstateGuru tagatisagent OÜ (arba kiekvieno iš jos teisių perėmėjo), kuri yra Saugumo agentas, naudai. EstateGuru tagatisagent OÜ (registracijos kodas 12766368) yra įmonė, kurios pagrindinė veikla yra aprašyta šių Naudojimosi sąlygų 13.2punkte.
13.2.    Saugumo agentas laiko užtikrintos paskolos atžvilgiu pateiktą užstatą ar užstatus savo vardu saugodamas skolintojo (-jų) interesus ir vykdo su atitinkamais užstatais susijusius veiksmus ir sandorius, taip pat ir pagal Platformos operatoriaus nurodymus, duotus savo ir (arba) Skolintojo (jų) vardu, pagal šias Naudojimosi sąlygas ir atitinkamos Paskolos dokumentus. Be kita ko, Saugumo agentas turi šių Naudojimosi sąlygų 12 dalyje („Mokėjimų nevykdymas ir kiti pažeidimai“) aprašytas teises ir įgaliojimus.
13.3.    Jei iš veiksmų (įskaitant užstato realizavimą), atliktų siekiant skolos išieškojimo ar priverstinio reikalavimų vykdymo, Saugumo agentas gauna lėšų Skolintojui ir (arba) Platformos operatoriui, Saugumo agentas atitinkamas lėšas perveda Platformos operatoriui (prieš tai išskaičiavęs ir padengęs visas išlaidas ir mokesčius, kurių Saugumo agentas patyrė ar apskaičiavo dėl atitinkamų veiksmų), o Platformos operatorius atitinkamas tokių lėšų sumas apskaito Skolintojo (-jų) sąskaitose. Minėtos nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai Saugumo agentas skolos išieškojimo ar priverstinio reikalavimų vykdymo veiksmus atlieka remdamasis sutartimi dėl lygiagretaus įsipareigojimo, kaip nustatyta EstateGuru bendrosiose paskolos sąlygose, ir (arba) sutartimi, kuria sukuriamas atitinkamas užstatas.
13.4.    13.3 punkte nurodytas lėšas Saugumo agentas laiko kaip patikėtinis savo vardu einamojoje sąskaitoje, šiam tikslui Saugumo agento atidarytoje licencijuotoje kredito institucijoje, kuri yra registruota Estijos įmonių registre, arba Estijos įmonių registre registruotos licencijuotos kredito institucijos užsienio filiale, arba licencijuotoje kredito institucijoje, kuri yra registruota arba kurios buveinė yra Europos ekonominės erdvės susitariančiojoje šalyje. Atitinkamas pervestas lėšas Saugumo agentas laiko atskirai nuo savo lėšų. Saugumo agentas nepriskaičiuoja jokių palūkanų ir jokios palūkanos nėra mokėtinos Naudotojui už lėšas, kurias gavo Saugumo agentas.

 

14.    PRANEŠIMŲ PATEIKIMAS

14.1.    Naudotojas sutinka, kad visi su jo / jos naudojimusi EstateGuru susiję pranešimai, būtų pateikiami per Pašto dėžutę ir (arba) siunčiami elektroniniu paštu, įskaitant teisinių pasekmių turinčius pranešimus. Tai apima ir pranešimus, kurių pagrindas Paskolos sutartis ir kiti Paskolos dokumentai, arba su jais susijusius pranešimus. Platformos operatorius ir Saugumo agentas gali, savo nuožiūra, siųsti pranešimus Naudotojui ir kitomis priemonėmis nei per Pašto dėžutę ir (arba) elektroniniu paštu, šiam tikslui naudodami kontaktinę informaciją, kurią Naudotojas pateikė registruodamasis EstateGuru kaip Naudotojas, arba bet kokią kontaktinę informaciją, kurią Naudotojas pateikė EstateGuru po registracijos kaip Naudotojas.
14.2.    Laikoma, kad per Pašto dėžutę ir (arba) Naudotojo Platformos operatoriui nurodytu elektroniniu paštu siunčiami pranešimai buvo gauti ir atitinkamas Naudotojas su jais susipažino, praėjus 24 valandoms po to, kaip išsiųstas atitinkamas pranešimas.

15.    NAUDOJIMOSI SĄLYGŲ IR PASKOLOS DOKUMENTŲ PAKEITIMAI

15.1.    Platformos operatorius gali vienašališkai pakeisti šias Naudojimosi sąlygas ir atitinkami pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Platformoje. Platformos operatorius, savo nuožiūra, gali reikalauti, kad Naudotojas patvirtintų, jog susipažino su Naudojimosi sąlygomis ir jas suprato.
15.2.    Jei Skolintojai ir (arba) Paskolos gavėjai pageidauja pakeisti jau sudarytos Paskolos sutarties sąlygas, derybas dėl pakeitimų veda Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas, veikdamas kaip Skolintojo atstovas ir Skolintojo naudai. Platformos operatorius arba Saugumo agentas kaip Investuotojų atstovas gali pasirašyti vienu ar keliais iš toliau nurodytų būdų pakeistą sutartį:
15.2.1.    pratęsiant bet kokį mokėjimo terminą iki 6 (šešių) mėnesių;
15.2.2.    pratęsiant dalinio ar visiško pagrindinės paskolos sumos grąžinimo terminą daugiau nei 6 (šešiais) mėnesiais, bet ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturiais) mėnesiais su sąlyga, kad tuo pat metu atitinkamos paskolos palūkanų dydis padidinamas bent 3 (trimis) procentais per metus;
15.2.3.    pratęsiant dalinio ar visiško pagrindinės paskolos sumos grąžinimo ir (arba) palūkanų mokėjimo terminą iki Paskolos gavėjo paskutinio Projekto paskolos grąžinimo dienos, jei Paskolos gavėjas turi kelis Projektus.
15.2.4.    padidinant palūkanų ir (arba) delspinigių dydį;
15.2.5.    pakeičiant grąžinimo grafiką arba palūkanų mokėjimo grafiką.
15.2.6.    sumažinant delspinigių ir (arba) palūkanų dydį arba atsisakant delspinigių ir (arba) palūkanų;
15.2.7.    suteikiant papildomą laikotarpį bet kokiems nefinansinių įsipareigojimų pažeidimams ištaisyti ir (arba) pašalinti;
15.2.8.    pratęsiant terminą atitinkamam užstatui (-ams) pateikti ne ilgiau kaip 3 (trimis) mėnesiais;
15.2.9.    sutinkant, kad turto vienetas, kuris naudojamas kaip užstatas, būtų pakeistas kitu ar papildytas arba sutinkant, kad bus pateiktas papildomas užstatas, jei Platformos operatorius mano, kad tai iš esmės nepažeis Skolintojo interesų; arba
15.2.10.    atliekant kitus pakeitimus, įskaitant nukrypimus nuo 15.2.1-15.2.9 punktuose nustatytų būdų, tarp jų ir atitinkamu metu pateikiant nurodymus Paskolos gavėjui dėl Paskolos dokumentų vykdymo formos ar duodant sutikimus nukrypti nuo Paskolos dokumentų sąlygų, jei atitinkami pakeitimai, nurodymai ar nukrypimai yra techninio pobūdžio ir jais siekiama ištaisyti klaidas arba, jei Platformos operatorius mano, kad tai iš esmės nepažeis Skolintojo interesų arba jei Platformos operatorius mano, kad tai būtina, siekiant išvengti galimos finansinės rizikos ir (arba) žalos Skolintojui (-ams).

 

16.    TEISIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ PERLEIDIMAS

16.1.    Naudotojas negali perleisti ar kitaip perduoti iš Paskolos sutarčių ir šių Naudojimosi sąlygų kylančių teisių ir įsipareigojimų trečiajam asmeniui be Platformos operatorius ir Saugumo agento sutikimo.
16.2.    Platformos operatoriaus ir Saugumo agento sutikimas nebūtinas tais atvejais, kai Naudotojas reikalavimus perleidžia kitam Naudotojui 9 dalyje nustatyta tvarka.
16.3.    Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas turi teisę iš Paskolos sutarčių kylančias teises ir įsipareigojimus Skolintojų ir (arba) savo vardu perleisti tretiesiems asmenims Mokėtinų finansinių reikalavimų išieškojimo ir (arba) kito priverstinio išieškojimo procese, jei Platformos operatorius mano, kad to reikia Skolintojų naudai. Iš minėtų perleidimų gautinos sumos (atėmus galimas išieškojimo / priverstinio išieškojimo išlaidas) privalo būti pervedamos Skolintojams. Platformos operatorius taip pat turi teisę Paskolos sutartis Skolintojų vardu perleisti tretiesiems asmenims tuo atveju, jei Paskolų sutartis įgyjantis asmuo Skolintojams sumoka visas nuo Paskolų sutarčių perleidimo momento mokėtinas paskolų pagrindines sumas ir susikaupusias palūkanas / delspinigius, o toks perleidimas / perleidimai neturi neigiamo poveikio Paskolos gavėjui (-ams). Laikoma, kad Paskolos gavėjas (-ai) sutiko su minėtu perleidimu / perleidimais.

 

17.    TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

17.1.    Šias Naudojimosi sąlygas ir kitas aplinkybes, veiksmus ir sandorius, susijusius su naudojimusi EstateGuru, reguliuoja Estijos teisė. 
17.2.    Jei Naudotojas turi nusiskundimų, susijusių su EstateGuru ar bet kuriomis Platformos operatoriaus ar Saugumo agento teikiamomis paslaugomis, tai sprendžiama laikantis Ginčų sprendimo tvarkos, kuri pateikta Platformoje. Naudotojas taip pat turi teisę Ginčų sprendimo tvarka kreiptis į vietos priežiūros instituciją. Naudotojas taip pat turi teisę kreiptis į vietos priežiūros instituciją (pvz., į Lietuvos banką su skundu dėl Platformos operatoriaus teikiamų paslaugų pagal Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 03-23

 

18.    MOKESČIAI IR IŠLAIDOS

18.1.    Jei Pagrindinėse paskolos sąlygose nenustatyta kitaip, Paskolos gavėjas įsipareigoja Platformos operatoriui mokėti šiuos mokesčius ir padengti šias išlaidas:
18.1.1.    Tarpininkavimo mokestį;
18.1.2.    Administravimo mokestį;
18.1.3.    Saugumo agento mokestį;
18.1.4.    mokestį už skolos (-ų) išieškojimą;
18.1.5.    visas išlaidas, susijusias su paskolos ir įkeitimo / hipotekos sutarčių sudarymu (įskaitant įkeitimo / hipotekos registraciją);
18.1.6.    kitus Pagrindinėse paskolos sąlygose sutartus mokesčius.
Tikslus kiekvieno mokesčio dydis nurodytas atskirame kainoraštyje, su kuriuo susipažinti galima adresu http://estateguru.co/about/price.
18.2.    Jei šių Naudojimosi sąlygų 18.8 punkte ar Pagrindinėse paskolos sąlygose nenurodyta kitaip, Tarpininkavimo mokestis ir Saugumo agento mokestis, taip pat išlaidos, susijusios su paskolos ir įkeitimo / hipotekos sutarčių sudarymu (įskaitant įkeitimo / hipotekos registraciją) Platformos operatoriui mokamos iš paskolos sumos prieš pat pervedant paskolos sumą Paskolos gavėjui, o Platformos operatorius gali Tarpininkavimo mokestį ir Saugumo agento mokestį išskaičiuoti iš paskolos sumos, Paskolos gavėjui pervesdamas tik tokią paskolos sumą, kuri viršija Tarpininkavimo mokestį. Kiti mokesčiai (išskyrus Administravimo mokestį) Platformos operatoriui mokami kaip nustatyta Pagrindinėse paskolos sąlygose.
18.3.    Jei šiose Naudojimosi sąlygose ar Pagrindinėse paskolos sąlygose nenustatyta kitaip, Administravimo mokestis skaičiuojamas ir turi būti mokamas už kiekvieną dieną, kol Skolintojui bus visiškai grąžinta pagrindinė paskolos suma pagal Paskolos sutartį ir sumokėtos bet kokios pagrindinės paskolos sumos atžvilgiu susikaupusios palūkanos, o Paskolos gavėjas bus įvykdęs visus kitus finansinius įsipareigojimus, kylančius iš su tokia paskola susijusių Paskolos dokumentų ar susidariusius jų pagrindu. Jei Pagrindinėse paskolos sąlygose nenustatyta kitaip, Platformos operatoriui mokėtinas Administravimo mokestis sudaro 2 % (du procentus) pagrindinės paskolos sumos pagal Paskolos sutartį, sudarytą Projektui finansuoti (įskaitant atvejus, kai paskolos terminas trumpesnis nei metai arba, jei paskola grąžinama anksčiau termino, nepraėjus vieneriems metams nuo paskolos sumos pervedimo Paskolos gavėjui).
18.4.    Jei šiose Naudojimosi sąlygose ar Pagrindinėse paskolos sąlygose nenustatyta kitaip, Administravimo mokestis privalo būti mokamas tokia tvarka:
18.4.1.    jei pagal atitinkamai paskolai taikomas Pagrindines paskolos sąlygas paskola turi būti grąžinama dalimis pagal grąžinimo grafiką, visam paskolos terminui apskaičiuotas Administravimo mokestis padalijamas į periodines įmokas ir kiekvieną paskolos pagrindinės sumos grąžinimo įmokos dieną Paskolos gavėjas privalo Platformos operatoriui atlikti vienodo dydžio Administravimo mokesčio įmoką;
18.4.2.    jei pagal atitinkamai paskolai taikomas Pagrindines paskolos sąlygas visa paskola turi būti grąžinama baigiantis paskolos terminui, bet palūkanos turi būti mokamos periodiškai kartą per mėnesį, ketvirtį, pusmetį ar metus pagal palūkanų mokėjimo grafiką, visam paskolos terminui apskaičiuotas Administravimo mokestis padalijamas į periodines įmokas ir kiekvieną palūkanų mokėjimo dieną Paskolos gavėjas privalo Platformos operatoriui atlikti vienodo dydžio Administravimo mokesčio įmoką;
18.4.3.    jei pagal atitinkamai paskolai taikomas Pagrindines paskolos sąlygas visa paskola turi būti grąžinama ir visos palūkanos sumokamos paskolos termino pabaigoje, visam paskolos terminui apskaičiuotas Administravimo mokestis turi būti mokamas periodiškai kartą per mėnesį, ketvirtį, pusmetį ar metus pagal atitinkamą susitarimą su Platformos operatoriumi, kuris sudarytas tokiu formatu, kad gali būti atgaminamas rašytine forma, prieš pateikiant atitinkamos Paskolos paraišką;
18.4.4.    jei pasibaigus paskolos terminui, pagrindinė paskolos suma pagal atitinkamą Paskolos sutartį Skolintojui nėra grąžinta ar nesumokėtos visos pagrindinei paskolos sumai priskaičiuotos palūkanos arba, jei Paskolos gavėjas neįvykdė kokių nors kitų finansinių įsipareigojimų, susijusių su atitinkamai paskolai taikomais Paskolos dokumentais ar susidariusių jų pagrindu, už kiekvieną dieną po atitinkamo paskolos termino pabaigos skaičiuojamas Administravimo mokestis privalo būt sumokamas nedelsiant po pirmojo Platformos operatoriaus prašymo.
18.5.    Šių Naudojimosi sąlygų 18.4.1ir 18.4.2 punktuose minėtos dalinės Administravimo mokesčio įmokos nurodomos atitinkamame su tam tikra paskolos sutartimi susijusio paskolos grąžinimo ar įmokų mokėjimo grafiko, aprašyto šių Naudojimosi sąlygų 8.2 punkte, stulpelyje.
18.6.    Jei paskola grąžinama anksčiau termino, visa likusi Administravimo mokesčio dalis privalo būti sumokėta kartu su anksčiau termino grąžinama paskola (o jei atitinkama grąžinimo data nėra paskutinė kalendorinio mėnesio diena, Administravimo mokestis skaičiuojamas ir privalo būti sumokėtas bent jau tokia suma, kokia būtų buvusi priskaičiuota ir sumokėta, jei atitinkama paskola būtų grąžinta paskutinę to kalendorinio mėnesio dieną (tačiau bet kuriuo atveju ne didesne suma, nei būtų buvusi mokėtina, jei paskola būtų grąžinta iš pradžių nustatytą grąžinimo termino dieną)). Administravimo mokestis tampa mokėtinu ir turi būti sumokėtas visas, jei Paskolos sutartis nutraukiama susidarius nepaprastoms aplinkybėms.
18.7.    Šių Naudojimosi sąlygų 18.1 punkte nurodyti mokesčiai privalo būti mokami tik tuo atveju, jei Sindikacijos laikotarpiu atitinkamam Projektui finansuoti sudarytų Paskolų sutarčių pagrindinė paskolų suma siekia bent Minimalią finansavimo tikslo sumą, nurodytą atitinkamoje Paskolos paraiškoje.
18.8.    Tarpininkavimo mokestis taip pat privalo būti mokamas ir tuomet, jei Paskolos sutartis nutraukiama, nes Paskolos gavėjas Paskolos sutartyje nustatyta tvarka ir apimtimi nepateikė užstato ar užstatų, kai Paskolos sutartis nutraukiama susidarius nepaprastoms aplinkybėms prieš pervedant paskolos sumą arba, jei Skolintojas atsisako tenkinti Paskolos prašymą nepasibaigus Sindikacijos laikotarpiui. Pirmiau aprašytais atvejais Paskolos gavėjas privalo Tarpininkavimo mokestį sumokėti per 5 (penkias) darbo dienas po Paskolos sutarties nutraukimo ar jos nutraukimo esant nepaprastoms aplinkybėms.
18.9.    Šių Naudojimosi sąlygų 18.8 punkte aprašytų įvykių atveju Paskolos gavėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po pareikalavimo kompensuoti Platformos operatoriui ir Saugumo agentui visas išlaidas, mokesčius, rinkliavas ir nuostolius, kurių Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas patyrė dėl atitinkamam Projektui finansuoti skirtos Paskolos dokumentų sudarymo, vykdymo ar priverstinio vykdymo reikalavimo, įskaitant bet kokias išlaidas, mokesčius, rinkliavas ir nuostolius, susijusius su veiksmais, kurių ėmėsi Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas, kaip nustatyta šių Naudojimosi sąlygų 12 dalyje („Mokėjimų nevykdymas ir kiti pažeidimai“).
18.10.    Platformos operatorius gali mokesčius, išlaidas ir (arba) nuostolius, kurie turi būti padengti ar kompensuoti Platformos operatoriui ir (arba) Saugumo agentui, nurašyti iš lėšų, apskaitomų atitinkamo Naudotojo Sąskaitoje.
18.11.    Į šių Naudojimosi sąlygų 18.1 punkte nurodytus mokesčius (angl. fees) neįskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM) ir, jei pagal įstatymą atitinkamam mokesčiui taikomas pridėtinės vertės mokestis (PVM) ar kitas panašus mokestis (angl. tax), jis pridedamas prie Tarpininkavimo mokesčio ir (arba) Administravimo mokesčio.
18.12.    Paskolos gavėjas mokesčius privalo mokėti eurais visa suma ir Paskolos gavėjas negali įsipareigojimo mokėti atitinkamą mokestį vykdyti įskaitymo būdu arba daryti kitus išskaitymus ar atskaitymus iš tokių mokėtinų sumų be Platformos operatoriaus sutikimo, duoto tokiu formatu, kuris gali būti atkuriamas rašytine forma.
18.13.    Jei Paskolos gavėjas pažeidžia EstateGuru bendrosios paskolos sąlygų  14.4.1 ir (arba) 14.4.2 punktuose nustatytas paskolos sąlygas, tai suteikia Platformos operatoriui teisę nutraukti Paskolos sutartį esant nepaprastoms aplinkybėms ir Platformos operatoriui leidžiama reikalauti realizavimo mokesčio dėl tokio pažeidimo bei su realizavimo procesu susijusių operacijų, o tokio mokesčio suma sudaro 5 % nesumokėtos paskolos sumos / Paskolos sutartyje nurodytos paskolos sumos. Papildomai prie realizavimo mokesčio Platformos operatorius gali reikalauti, kad Paskolos gavėjas padengtų visas išlaidas, susijusias su reikalavimų išieškojimu ir (arba) priverstinio išieškojimo procedūra (pvz., teisines išlaidas ar išlaidas tretiesiems asmenims paslaugų teikėjams). Jei Paskolos gavėjas Platformos operatoriui neperveda realizavimo mokesčio, Platformos operatoriui leidžiama šį mokestį išskaičiuoti iš lėšų, kurias jam pervedė Saugumo agentas, kaip nustatyta šių Naudojimosi sąlygų 13.3 punkte.
18.14.    Naudotojas įsipareigoja Platformos operatoriui mokėti šiuos mokesčius:
18.14.1.    neaktyvios virtualios sąskaitos mokestį;
18.14.2.    aptarnavimo mokesčius;
18.14.3.    kitus mokesčius, sutartus Pagrindinėse paskolos sąlygose.
18.15.    Neaktyvios virtualios sąskaitos mokestis, nurodytas 18.4.1 punkte, mokamas tuo atveju, jei Naudotojas savo Sąskaita nesinaudoja ilgiau nei 1 (vienerius) metus, tačiau su sąlyga, kad Sąskaitoje yra disponuojamų lėšų. Neaktyvios virtualios sąskaitos mokesčio dydį nustato Platformos operatorius ir jis mokamas pagal galiojantį Kainoraštį. 18.4.2 punkte nurodytus aptarnavimo mokesčius Naudotojai moka pagal Platformoje skelbiamą Kainoraštį.
18.16.    Vėlavimo sumokėti ar kompensuoti kokį nors mokestį, rinkliavą ar išlaidas atveju Naudotojas įsipareigoja Platformos operatoriui ir (arba) Saugumo agentui mokėti 25 (dvidešimt penkių) procentų per metus dydžio delspinigius už kiekvieną vėlavimo dieną. Vėlavimo sumokėti palūkanas pagal palūkanų mokėjimo grafiką atveju Naudotojas įsipareigoja Platformos operatoriui ir (arba) Saugumo agentui mokėti delspinigius, sudarančius iki 0,05 % vėluojamos sumokėti sumos, už kiekvieną vėlavimo dieną.
18.17.    Jei Platformoje skelbiamas tam tikrų veiksmų ir paslaugų, kurių imasi ir kurias teikia Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas, Kainoraštis, po pirmojo Platformos operatoriaus ir (arba) Saugumo agento pareikalavimo ir papildomai šalia bet kokių kitų Naudojimosi sąlygose nurodytų mokesčių Naudotojas nedelsdamas privalo už atitinkamus veiksmus ir (arba) paslaugas Platformos operatoriui ir (arba) Saugumo agentui sumokėti Kainoraštyje nurodytą mokesčio sumą. Be kitų dalykų, atitinkamame Kainoraštyje gali būti nurodyti mokesčiai, kurie mokami Platformos operatoriui ir (arba) Saugumo agentui už veiksmus, aprašytus šių Naudojimosi sąlygų 12 dalyje („Mokėjimų nevykdymas ir kiti pažeidimai“), arba už kitus veiksmus ir paslaugas.
18.18.    Platformos operatorius gali, savo nuožiūra, vienašališkai atsisakyti kurių nors mokesčių, mokėtinų Platformos operatoriui ir (arba) Saugumo agentui pagal šias Naudojimosi sąlygas ir (arba) Paskolos dokumentus arba vienašališkai sumažinti atitinkamų mokesčių dydį.

 

19.    PLATFORMOS OPERATORIAUS TEISINIS STATUSAS IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

19.1.    Pagrindinis Platformos operatoriaus paslaugų turinys yra sudaryti galimybes Naudotojams per EstateGuru ir pasinaudojant techniniais sprendimais, kurie leidžia Naudotojams lėšų pasiskolinti vieniems iš kitų, imant ir teikiant mokamas paskolas, skirtas finansuoti verslui (daugiausiai su nekilnojamuoju turtu susijusiam verslui). Platformos operatorius įsipareigoja teikdamas paslaugas veikti sąžiningai, rūpestingai, tinkamai ir profesionaliai Skolintojų ir Paskolos gavėjų naudai.
19.2.    Platformos operatorius veikia vadovaudamasis Platformoje nustatytų interesų konfliktų vengimo politika.
19.3.    Platformos operatoriaus ir Saugumo agento teikiamos paslaugos neapima toliau išvardytų dalykų:
19.3.1.    garantavimo ar kitokio užtikrinimo, kad Naudotojai galės disponuoti lėšomis ar galės jų gauti, taip pat užtikrinimo, kad bus įvykdyti Naudotojo (-jų) finansiniai įsipareigojimai;
19.3.2.    indėlių ar kitų kompensuojamų priemonių priėmimo arba paskolų ar kitokio finansavimo suteikimo savo sąskaita ir vardu;
19.3.3.    investavimo ar teisinių konsultacijų teikimo;
19.3.4.    nekilnojamojo turto sandorių sudarymo ar konsultacijų dėl jų teikimo; arba
19.3.5.    mokėjimo paslaugų teikimo.
19.4.    Šalia to, kas nurodyta 19.1 punkte, Platformos operatorius atlieka administravimo funkciją, kai Naudotojai sudaro ir vykdo Paskolos dokumentus, siekdamas palengvinti Paskolos dokumentų vykdymą ir komunikaciją tarp naudotojų. Išieškodami kokias nors sumas, kurias privalo mokėti Paskolos gavėjas, tiek Platformos operatorius, tiek Saugumo agentas veikia savo nuožiūra, vadovaudamiesi tuo, kas remiantis Platformos operatoriaus nuomone ir patirtimi labiausiai atitinka Skolintojo interesus.
19.5.    Platformos operatorius ir Saugumo agentas nėra per EstateGuru sudarytos (-tų) Paskolos sutarties (-čių) šalimis, tačiau tam tikrais atvejais Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas turi teisę remtis Paskolos sutarties nuostatomis ir savo vardu reikalauti tam tikrų Paskolos sutarties nuostatų vykdymo.
19.6.    Šalia kitų dalykų Platformos operatorius ir Saugumo agentas neatsako ir už:
19.6.1.    Naudotojų (įskaitant Paskolos gavėjus) įsipareigojimų vykdymą;
19.6.2.    Naudotojų (įskaitant Paskolos gavėjus) Platformoje ar bet kuriame Paskolos dokumente paskelbtos ar pateiktos informacijos ir (arba) patvirtinimo (-ų) teisingumą ar tikslumą; be kita ko, minėtas atsakomybės apribojimas taip pat taikomas faktiniams duomenims ir kitai Platformoje skelbiamai informacijai apie Projektus ir Naudotojus, taip pat Platformos operatoriaus skelbiamai informacijai tais atvejais, kai Platformos operatorius apgaulingą ar netikslią informaciją paskelbė netyčia;
19.6.3.    jokius veiklos nutrūkimus ar trukdžius, kurių gali pasitaikyti kredito institucijų veikloje, įskaitant tiesiogiai ar netiesiogiai susidariusius nuostolius dėl tokios kredito institucijos nemokumo ar moratoriumo ar kito panašaus įvykio;
19.6.4.    nuostolius, susidariusius dėl šių Naudojimosi sąlygų 13 dalyje („Mokėjimų nevykdymas ir kiti pažeidimai“) nurodytų trečiųjų asmenų, kurių ekonominė ir profesinė veikla apima skolų išieškojimą ir susijusias paslaugas, veiksmų ar neveikimo;
19.6.5.    EstateGuru naudojamų sutarčių ir kitų teisinių dokumentų teisinį privalomumą, apimtį, turinį, tinkamumą ir vykdytinumą, įskaitant dokumentus, naudojamus sandoriams per EstateGuru vykdyti;
19.6.6.    klaidas ir sutrikimus, kurie pasitaiko EstateGuru, ar EstateGuru padarytus pakeitimus arba EstateGuru veiklos nutraukimo pasekmes;
19.6.7.    EstateGuru skelbiamų prognozių, įskaitant bet kurio Projekto finansinius rodiklius ir prognozes, teisingumą ir tikslumą;
19.6.8.    aplinkybes, kurios kyla ar priklauso nuo Naudotojo asmens tapatybės;
19.6.9.    nuostolius, susidariusius dėl to, kad realizavosi rizika, nurodyta šių Naudojimosi sąlygų 3.4 punkte;
19.6.10.    neturtinius nuostolius, prarastą pelną ar kitus netiesioginius nuostolius arba kitus dėl jų veiksmų (išskyrus tyčinius nusižengimus) kilusius nuostolius;
19.6.11.    jokius ekonominius nuostolius, vėlavimą vykdyti kurią nors šių Naudojimosi sąlygų dalį ar jų nevykdymą tokia apimtimi, kuria toks nuostolis, vėlavimas vykdyti ar nevykdymas yra sąlygotas force majeure aplinkybių arba vyksta joms tęsiantis. 
19.7.    Leidimas paskelbti Paskolos paraišką ir priskirti jai rizikos kategoriją Platformoje nelaikomas rekomendacija dėl investicijos ar kitokiu Platformos operatoriaus palaikymu atitinkamos Paskolos prašymo atžvilgiu, taip pat nelaikomas Platformos operatoriaus patvirtinimu ar kitokiu ženklu, kad Paskolos paraišką teikiančio asmens kreditingumas yra patikimas, kad atitinkamas projektas yra finansiškai perspektyvus arba kad Investuotojas atgaus atitinkamą investiciją ar uždirbs iš jos pelno.
19.8.    Platformos operatorius EstateGuru platformoje gali bet kuriuo metu daryti pakeitimus, tarp jų išplėsti, pakeisti ar pašalinti jos funkcijas, savo nuožiūra ir neprašydamas Naudotojų sutikimo arba iš anksto Naudotojų neinformuodamas. Be kita ko, Platformos operatorius gali nutraukti EstateGuru veiklą bet kuriuo metu savo nuožiūra.

 

20.    BENDRIEJI NAUDOTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

20.1.    Sudarydamas sandorius EstateGuru Platformoje kiekvienas Naudotojas pats įvertina atitinkamo sandorio tinkamumą ir riziką, o esant reikalui, naudojasi konsultantų, kurie yra tam tikros srities specialistai, pagalba.
20.2.    Kai Naudotojas registruojasi kaip Naudotojas, jis (šalia kitų dalykų) patvirtina, kad naudodamasis EstateGuru, taip pat ir sudarydamas sandorius per EstateGuru, jis supranta su EstateGuru naudojimusi susijusią riziką (įskaitant galimybę, kad tuo atveju, jei realizuosis su EstateGuru naudojimusi ir investavimu susijusi rizika, jis gali neatgauti savo investicijos ar neuždirbti iš jos planuoto pelno) ir veikia tik savo rizika.
20.3.    Naudotojas privalo pats deklaruoti pajamas ir sumokėti mokesčius, mokėtinus per EstateGuru įgyvendintų sandorių ir veiksmų atžvilgiu, įstatymų nustatyta apimtimi ir tvarka ir nei Platformos operatorius, nei Saugumo agentas neišskaičiuoja jokių valstybei mokėtinų mokesčių, jei to nereikalauja įstatymas. Be kita ko, tai taikoma ir mokesčiams, kurie mokėtini už Skolintojo uždirbtas pajamas iš palūkanų.
20.4.    Naudotojas sutinka ir patvirtina, kad:
20.4.1.    Paskolų sutarčių ir kitų Paskolos dokumentų vykdymas, įskaitant su Paskolos dokumentų sudarymu ir kitais su jų klausimais susijusią komunikaciją tarp Naudotojų gali vykti tik šiose Naudojimosi sąlygose ir Paskolos dokumentuose nustatyta tvarka ir tik per EstateGuru ir ją pasitelkiant, išskyrus tuos atvejus, kai Platformos operatorius arba Saugumo agentas yra davę išankstinį sutikimą tokiu formatu, kuris gali būti atkurtas rašytine forma;
20.4.2.    bet kokio iš Paskolos sutarties, šių Naudojimosi sąlygų ar kitų Paskolos dokumentų kylančio finansinio įsipareigojimo išieškojimas gali vykti tik šių Naudojimosi sąlygų 12 dalyje („Mokėjimų nevykdymas ir kiti pažeidimai“) nustatyta tvarka per ir pasitelkiant Platformos operatorių ir (arba) Užstato agentą, o Naudotojas neturi teisės savarankiškai imtis tokių veiksmų, išskyrus atvejus, jei tam gautas Platformos operatoriaus ir (arba) Saugumo agento išankstinis sutikimas tokiu formatu, kuris gali būti atkurtas rašytine forma; ir
20.4.3.    bet kokie klausimai ir kita informacija, kurią jis sužinojo naudodamasis ar prisijungęs prie EstateGuru, Naudotojo gali būti pritaikyta tik siekiant naudotis EstateGuru paslaugomis, bet ne jokiam kitam tikslui.
20.5.    Naudodamasis EstateGuru Naudotojas privalo elgtis sąžiningai ir atsižvelgti į kitų Naudotojų teises, taip pat nesinaudoti EstateGuru siekdamas pakenkti kitiems Naudotojams ir (arba) Platformos operatoriui ir (arba) Saugumo agentui ar kitais geros moralės ar geros valios neatitinkančiais tikslais.
20.6.    Naudotojas sutinka ir patvirtina, kad bet kokia jo pateikta informacija yra teisinga ir tiksli. Teikdamas pranešimus ir kitą komunikaciją per EstateGuru Naudotojas taip pat privalo pagarbiai ir mandagiai elgtis su atitinkamų pranešimų bei komunikacijos adresatais ir nenaudoti EstateGuru taikomųjų programų, suteikiančių galimybę siųsti pranešimus ir kitokios rūšies komunikaciją, EstateGuru paskirties / tikslo neatitinkančiai komunikacijai.
20.7.    Naudotojas pats padengia visas išlaidas, mokesčius, rinkliavas ir valstybės mokesčius, susijusius su naudojimusi EstateGuru.
20.8.    Naudotojas įsipareigoja naudodamasis EstateGuru nenaudoti techninės įrangos, taikomųjų programų ar sprendimų (įskaitant kompiuterines programas), kurių paskirtis ar funkcija yra platformos turinio ar joje įrašytų duomenų automatinis naudojimas, skaitymas, rinkimas, įrašymas ar kitoks tvarkymas.

 

21.    NAUDOTOJO STATUSO PANAIKINIMAS

21.1.    Naudotojo prašymu, Platformos operatorius panaikina tokio Naudotojo statusą (kaip Naudotojo), jei jis nėra kokios nors Paskolos sutarties šalimi, neturi finansinių reikalavimų jokiam kitam Naudotojui, kiek tai susiję su naudojimusi EstateGuru ir yra įvykdęs visus finansinius įsipareigojimus Platformos operatoriaus, Saugumo agento ir bet kurio kito Naudotojo atžvilgiu, kiek tai susiję su naudojimusi EstateGuru.
21.2.    Platformos operatorius gali, savo nuožiūra, panaikinti Naudotojo (kaip Naudotojo) statusą ar apriboti Naudotojo teises bet kuriuo metu ir nenurodydamas priežasties, tik informuodamas atitinkamą Naudotoją 14 dalyje („Pranešimų pateikimas“) nustatyta tvarka.
21.3.    Panaikinęs Naudotojo statusą, Platformos operatorius perveda atitinkamo Naudotojo Sąskaitoje apskaitomų lėšų teigiamą likutį į tą Naudotojo sąskaitą, iš kurios Naudotojas anksčiau buvo pervedęs lėšas Platformos operatoriui.

 

22.    PLATFORMOS OPERATORIAUS VEIKLOS NUTRAUKIMAS

22.1.    Platformos operatoriaus bankroto paskelbimas ar Platformos operatoriaus veiklos nutraukimas dėl kitos priežasties neturi įtakos jau sudarytų Paskolos dokumentų galiojimui (nebent Paskolos sutartyje būtų numatyta kitaip).
22.2.    Kai paskelbiamas Platformos operatoriaus bankrotas ar Platformos operatorius nutraukia veiklą dėl kitos priežasties:
22.2.1.    Sindikacijos laikotarpis kiekvienos aktyvios Paskolos paraiškos atžvilgiu baigiasi anksčiau laiko;
22.2.2.    Platformos operatorius perveda Naudotojo Sąskaitoje apskaitomų lėšų teigiamą likutį į tą Naudotojo einamąją sąskaitą, kurią tas Naudotojas anksčiau buvo nurodęs Platformos operatoriui ir iš kurios tas Naudotojas anksčiau buvo pervedęs lėšas Platformos operatoriui 4.10 punkte nustatyta tvarka;
22.2.3.    Platformos operatorius14 dalyje („Pranešimų pateikimas“) nustatyta tvarka ar kitokia tvarka pateikia nurodymus paskolų pageidaujantiems ir jas teikiantiems Naudotojams dėl tolesnio Paskolų dokumentų vykdymo tokia apimtimi, kuria atitinkamų Paskolos dokumentų vykdymas neįmanomas be Platformos operatoriaus ir (arba) Saugumo agento pagalbos.
22.3.    Šių Naudojimosi sąlygų 22.2.3 punkte paminėti nurodymai, be kita ko, apima nurodymus Paskolos sutarties šalims:
22.3.1.    mokėjimus, kurie privalomi pagal Paskolos dokumentus, atlikti tiesiogiai tai šaliai, kuri turi teisę į tokį mokėjimą;
22.3.2.    su Paskolos dokumentais susijusius pranešimus kitai šaliai teikti kitais būdais nei aprašyti šių Naudojimosi sąlygų 14 dalyje („Pranešimų pateikimas“);
22.3.3.    toliau vykdyti Paskolos dokumentus tokiu būdu, tvarka ir apimtimi, kai Platformos operatoriaus ir (arba) Saugumo agento anksčiau vykdytas funkcijas ir vaidmenį atlieka Platformos operatoriaus paskirtas trečiasis asmuo; arba
22.3.4.    kitus atitinkamus nurodymus, kurių tikslas – palengvinti Paskolos dokumentų vykdymą tokiomis aplinkybėmis, kai Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas nutraukė savo veiklą ar buvo paskelbtas jų bankrotas.
22.4.    Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas gali, 22.3 punkte išvardytais tikslais, Paskolos dokumentų šalims ir (arba) Naudojimosi sąlygų 22.3.3 punkte nurodytam trečiajam asmeniui pateikti visą atitinkamą informaciją apie kitą Paskolos dokumentų šalį ar šalis, įskaitant jų kontaktinius ir einamosios sąskaitos duomenis, taip pat kitą informaciją, susijusią su Paskolos dokumentais.

 

23.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23.1.    Estijos Respublika laikoma Platformos operatoriaus įsipareigojimų, kylančių iš šių Naudojimosi sąlygų, vykdymo vieta. Lietuvoje, Platformos operatoriaus įsipareigojimų, kylančių iš šių Naudojimosi sąlygų, vykdymo vieta yra Lietuvos Respublika.
23.2.    Jei paaiškėja, kad kuri nors iš šių Naudojimosi sąlygų nuostatų ar kuri nors Paskolos dokumentų nuostata yra niekinė ar kitaip negaliojanti, tai neturi įtakos kitų šių Naudojimosi sąlygų ar Paskolos dokumentų nuostatų galiojimui.
23.3.    Platformoje pateikiama informacija nėra skirta tam, kad ji būtų pateikta ar ja naudotųsi asmenys tokioje valstybėje, kurioje ji neleistina arba kurioje jos leistinumą riboja įstatymai ar kiti teisės aktai.
23.4.    Platformos turinys yra saugomas autorių teisių.
23.5.    Naudotojas įsipareigoja nekopijuoti, neparsisiųsti, neišsisaugoti, neatgaminti, neatsispausdinti ar kitaip netvarkyti nei dalies, nei viso Platformos turinio be Platformos operatoriaus išankstinio rašytinio sutikimo. Nepaisant pirmiau išdėstytos nuostatos, Naudotojas gali atsispausdinti ar išsisaugoti Platformos turinį reikiama apimtimi, jei Naudotojas tą daro tik savo asmeninėms reikmėms ir tik pagrįstai reikalinga apimtimi, kad Naudotojas galėtų naudotis EstateGuru paslaugomis.
23.6.    EstateGuru vartojamos anglų ir vietinės kalbos. Esant neatitikimų su tekstu anglų kalba, laikoma, kad teisinga yra versija vietine kalba.

24.    SĄVOKOS

24.1.    Jei kontekstas nereikalauja kitaip, šios didžiosiomis raidėmis rašomos sąvokos turės tokius apibrėžimus. Kairėje lentelės skiltyje esanti sąvoka turi dešinėje priešais ją nurodyta reikšmę:

Administravimo mokestis

 

yra mokestis, kuris skaičiuojamas ir turi būti mokamas Platformos operatoriui už kiekvieną dieną, kol Skolintojui bus visiškai grąžinta Paskolos sutarties pagrindinė paskolos suma ir sumokėtos visos jai priskaičiuotos palūkanos, o Paskolos gavėjas įvykdys visus kitus finansinius įsipareigojimus, kylančius iš tokiai paskolai taikomų Paskolos dokumentų ar atsiradusius jų pagrindu.

Tarpininkavimo mokestis

 

yra mokestis, mokamas Platformos operatoriui iš paskolos sumos prieš pat pervedant paskolos sumą į Paskolos gavėjo sąskaitą pagal 18 dalį. 

EstateGuru (arba Platforma) 

yra taikomosios programos ir funkciniai vienetai, esantys viešajame kompiuterių tinkle adresu www.estateguru.co ir šios svetainės individualiuose puslapiuose arba tame pačiame administruojamame domene esančiuose tinklalapiuose ir veikiantys kaip sutelktinio finansavimo platforma.

EstateGuru privatumo taisyklės

 

yra EstateGuru privatumo taisyklės, kuriose detalizuojamas Platformos Naudotojų asmens duomenų tvarkymas. EstateGuru privatumo taisyklės pateikiamos čia: http://www.estateguru.co/home/privacy

EstateGuru bendrosios paskolos sąlygos

 

yra EstateGuru bendrosios paskolos sąlygos taikomos kiekvienai per EstateGuru suteiktai paskolai ir yra pateikiamos čia: https://estateguru.co/home/loanterms

Maksimali finansavimo tikslo suma

yra maksimalus finansavimo (paskolų) lygis, kurį reikia sutelkti Projektui per EstateGuru, kaip nurodyta Paskolos paraiškoje.

Minimali finansavimo tikslo suma 

yra minimalus finansavimo (paskolų) lygis, kurį reikia sutelkti Projektui per EstateGuru, kaip nurodyta Paskolos paraiškoje.

Kainoraštis

 

yra EstateGuru interneto svetainėje skelbiamas kainoraštis, kuriame nurodyti EstateGuru teikiamoms paslaugoms taikomi mokesčiai ir tam tikriems Naudotojų veiksmams Platformoje galiojančios kainos.

Investuotojas

yra asmuo, kuris yra EstateGuru registruotas kaip Naudotojas – Investuotojas ir kurio asmens tapatybę Platformos operatorius patikrino savo nustatyta tvarka.

Naudotojas

 

yra asmuo, kuris išreiškė pageidavimą tapti EstateGuru naudotoju ir (arba) asmuo, EstateGuru registruotas kaip Investuotojas ar Paskolos gavėjas.

Naudojimosi sąlygos

 

yra šis dokumentas, šios EstateGuru Naudojimosi sąlygos.

Paskyra

 

yra asmeninis puslapis ar puslapiai, sukurti Naudotojui EstateGuru Platformoje, kuriuose Naudotojas gali pasinaudoti EstateGuru paslaugomis ir peržiūrėti informaciją, susijusią su jo sandoriais ir kitais Platformoje atliktais veiksmais. 

Skolintojas

 

yra investuotojas, kuris patvirtino (davė dėl jos sutikimą) Paskolos gavėjo pateiktą Paskolos paraišką pagal10 dalį.

Pagrindinės paskolos sąlygos

yra pagrindinės paskolos sąlygos, sudarančios Paskolos paraiškos dalį, arba (jau sudarytos Paskolos sutarties kontekste) pagrindinės paskolos sąlygos, sudarančios Paskolos paraiškos, pagal kurią buvo sudaryta ta Paskolos sutartis, dalį, o joje nurodyta paskolos suma laikoma ta, kurią Skolintojas nustatė duodamas savo sutikimą tokios Paskolos paraiškos atžvilgiu.

Paskolos dokumentas

yra Paskolos sutartis, o užtikrintos paskolos atveju tai yra ir sutartis (-ys), kuriomis nustatomas atitinkamas užstatas.

Paskolos sutartis

yra paskolos sutartis, sudaryta per EstateGuru šių Naudojimosi sąlygų 6 dalyje („Paskolos sutarčių sudarymas“) nustatyta tvarka.

Paskolos gavėjas

yra asmuo, kuris EstateGuru registruotas kaip Naudotojas – Paskolos gavėjas ir kurio asmens tapatybę Platformos operatorius patikrino savo nustatyta tvarka ir kuris pateikė Paskolos paraišką, arba (jau sudarytos paskolos sutarties kontekste) paskolos gavėjas, pateikęs paskolos paraišką, pagal kurią ir buvo sudaryta ta paskolos sutartis.

Paskolos paraiška

Paskolos gavėjo Platformoje pateikta paraiška, kuria Investuotojams siūloma sudaryti Paskolos sutartį.

Lemon Way

yra „Lemon Way“, juridinio asmens kodas: 500486915, adresas: 8, rue du Sentier - 75002 Paryžius, Prancūzija, kurį Prancūzijos riziką ribojanti priežiūros ir pertvarkymo institucija patvirtino 2012 m. gruodžio 24 d.

Pranešimas apie perleidimą

 

yra Platformos operatoriaus arba Saugumo agento pranešimas, teikiamas Skolintojui ir Skolininkui šių Naudojimosi sąlygų 12.6 punkte nurodyta tvarka ir po kurio pateikimo Mokėtini finansiniai reikalavimai, kylantys iš Paskolos dokumentų, susijusių su atitinkamo Projekto finansavimu, Skolininko atžvilgiu laikomi automatiškai perleistais Platformos operatoriui arba Saugumo agentui, kaip nurodyta Pranešime apie perleidimą.

Platformos operatorius

 

yraEstateGuruOÜ (Estijos Respublikoje įsteigta įmonė, juridinio asmens kodas 12558919). EstateGuru Lietuva, UAB (Lietuvos Respublikoje įsteigta įmonė, juridinio asmens kodas 305009401) tik Lietuvoje.

Pašto dėžutė

yra asmeninis puslapis ar puslapiai, sukurti kiekvienam naudotojui ar individualus puslapis „Dokumentai“ EstateGuru Platformoje, siekiant siųsti ir gauti su EstateGuru susijusius pranešimus, sudaryti galimybes naudotojui siųsti pranešimus kitam naudotojui, Platformos operatoriui arba Saugumo agentui, taip pat į tokią Pašto dėžutę Platformos operatorius arba Saugumo agentas gai siųsti pranešimus Naudotojui.

Projektas

yra verslo projektas, kuriam Paskolos gavėjas siekia per Platformą gauti paskolą (paskolas).

Mokėtini finansiniai reikalavimai

 

yra visi reikalavimai, kylantys iš Paskolos dokumentų ir susiję su atitinkamo Projekto finansavimu, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs.

Sindikacijos laikotarpis

yra laikotarpis, per kurį Investuotojai gali duoti sutikimus Paskolos paraiškai.

Saugumo agentas

yra Platformos operatoriaus paskirtas agentas, kuris savo vardu ir Skolintojo (-ų) naudai laiko užstatą ar užstatus, pateiktus užtikrintos paskolos atveju, ir atlieka veiksmus ir vykdo sandorius, susijusius su atitinkamais užstatais, taip pat ir pagal Platformos operatoriaus nurodymus, duotus paties Platformos operatoriaus ir (arba) Skolintojų vardu.

Ginčai

yra potencialūs ginčai, kurie gali kilti tarp Naudotojų ir Platformos operatoriaus dėl Platformos operatoriaus paslaugų ir kurie sprendžiami Naudojimosi sąlygų 17 dalyje nustatyta tvarka.

Skolininkas

yra Paskolos gavėjas, kuris nevykdo arba vėluoja vykdyti iš Paskoos sutarties kylančius įsipareigojimus.

Paskolos gavėjo patikimumo vertinimas

Paskolos gavėjo vertinimas, kurį atlieka Platformos operatorius prieš leisdamas Paskolos gavėjui prašyti finansavimo Projektui per Platformą, laikydamasis Platformos operatoriaus nustatytų vidinių procedūrų.

Priimtinumo testas

Įvertinimas, kurį taiko Platformos operatorius ir kurio metu Platformos operatorius nustato, ar atitinkamas Platformoje galimas investavimo tipas yra priimtinas Investuotojui.

Pinigų plovimo prevencijos taisyklės

Pinigų plovimo ir (arba) terorizmo finansavimo prevencijos įgyvendinimo taisyklės, kurias priėmė ir taiko Platformos operatorius siekdamas nustatyti Naudotojo asmens tapatybę ir užkirsti kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui. 

Force Majeure

Aplinkybės, kurių Platformos operatorius negali kontroliuoti (neapsiribojant toliau nurodytomis): gaisras, potvynis, pandemija, sprogimas ir nelaimingas atsitikimas, karas, streikas, embargas, vyriausybės reikalavimai, civilinių ir karinių institucijų nurodymai, pilietiniai neramumai, neteisėtas pasinaudojimas asmens duomenimis, negalėjimas gauti medžiagų ar darbo jėgos, trečiųjų šalių nutrauktos esminės sutartys ar bet kokia kita priežastis, kurios Platformos operatorius pagrįstai negali kontroliuoti. Platformos operatorius privalo imtis adekvačių veiksmų, siekdamas išvengti arba sušvelninti tokius poveikį darančius įvykius ir jų pasekmes.


24.2. Aiškinant ir nustatant laiko vienetus ir laikotarpius, nurodytus šiose Naudojimosi sąlygose:
24.2.1. metai trunka 365 dienas;
24.2.2.mėnuo yra kalendorinis mėnuo;
24.2.3. ketvirtis trunka 3 (tris) mėnesius;
24.2.4. pusmetis trunka 6 (šešis) mėnesius;
24.2.5. darbo diena yra diena, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis ar valstybinės šventės diena, taip pat kurią kredito institucijos Europos ekonominėje erdvėje vykdo banko pavedimus.
24.2.6. nustatant laikotarpius, kurie nurodomi pagal laiką, taikoma EstateGuru laiko matavimo sistema ir Rytų Europos laiko (angl. santr. EET) juosta;
24.2.7. paskolos terminas prasideda tuo metu, kai paskolos suma pervedama Paskolos gavėjui šių Naudojimosi sąlygų 8.1 punkte nustatyta tvarka.